72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


Dzīvais vārds izraisa atbildes reakciju

Mākslinieka Eistāhija Lezjē (1616-1655) iespaidīgajā gleznā “Sv. Pāvila sprediķis Efesā” fiksēts tas dramatiskais rezultāts, kāds bieži vien ir dzīvā vārda sludināšanai, – caur dzīvo vārdu Dieva Gars liek cilvēkiem izprast viņu grēku Un.16:8). Pēc apustuļa Pāvila sludināšanas “labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā; to vērtību noteica un saskaitīja piecdesmit tūkstoš sudraba gabalu” (Ap.d.19:19).

Dzīvais vārds izraisa atbildes reakciju

DIEVA VĀRDS TIEK ATKAL ATRASTS!

Kad jauniņais Josija (2.Ķēn.22 un 2.Lku.34) kļuva par ķēniņu un uzgāja rakstīto Dieva vārdu, kas ilgu laiku nezināms bija atradies templī, šis vārds viņu pamudināja veikt pamatīgas reformas tautā, kura bija novērsusies no Dieva. Visā Jūdas zemē tika nojaukti Baāla altāri, nocirsti Ašēras stabi un elku tēli (2.Lku.34:47), un tautas sirdis tika atgrieztas pie kalpošanas vienīgajam patiesajam Dievam.

Tik liels ir Dieva vārda spēks, ka tas izmaina cilvēkus un pat veselas tautas! Daniēa draugi Sadrahs, Mesahs un AbedNego atteicas pielūgt Nebukadnēcara uzstādīto zelta tēlu (Dan. 3:18). Dieva vārda stiprināti, šie vīri, kuri bijās Dievu, bez bailēm pieņēma sodu degošā ceplī, nezinot, vai Dievs viņus glābs (Dan.3:17). Viņi vienīgi ticēja, ka Dievs var viņus izglābt. Un Viņš tos izglāba! Uguns tiem nekādi nebija kaitējusi (Dan.3:26-27), tādēļ pat tāds pagāns kā ķēniņš Nebukadnēcars nu sāka ticēt patiesajam Dievam (Dan.3:28-29).

Jona, kurš ienīda niniviešus, tiem negribīgi sludināja Dieva vareno, pārveidojošo vārdu (Jon.3), brīdinot, — ja tie nenožēlos grēkus, tie tiks iznīcināti. Visa pilsēta nožēloja, un Dieva nevaldāmās dusmas rimās (Jon.3:10), daudz cilvēku tika glābti.

Kad ļaudis, kuri ir novērsušies no Dieva, dzird, ka Viņa vārds tiek sludināts tieši un bez kompromisiem, veselas ļaužu grupas atgriežas pie Dieva. Šādu reformāciju mēs redzam bijušajā Padomju Savienība jau kopš “perestroikas” laikiem, kad atkal tika atļauta brīva Dieva vārda sludināšana.

DIEVA VĀRDS REFORMĒ BAZNĪCU

Jaunās Derības laikā Dieva vārds izraisīja sprādzienveidīgu Jēzum Kristum ticīgo skaita pieaugumu, kas aizsākās Vasarsvētkos (Ap d.2). Ļaudīm, kas bija grimuši neticībā un grēkā, ar Dieva bauslību tika atklāts viņu pazušanai lemtais stāvoklis, un tad viņi tika darīti brīvi ar Jēzus Kristus Evaņģēliju (Ap.d.2:14-39). Lidija, ievērojama Filipu pilsone, pie upes izdzirdēja pestīšanas vēsti un Svētā Gara spēkā nāca pie ticības. Viņa tika kristīta līdz ar visu savu namu (Ap.d.16:11-15), Šajā pašā pilsētā cietumsargs un viss viņa nams nāca pie ticības tādējādi, ka Pāvils sludināja Dieva vārdu; Pāvils un Sīla viņus kristīja (Ap.d.16:25-34). Atēnās Pāvils sludināja Dieva vārdu filozofiem, kuri pārsprieda nozīmīgākos un aktuālos jautājumus, jo īpaši attiecībā uz mūžīgo dzīvību. Pāvils atēniešiem nepārprotami norādīja, ka Jēzus ir Pestītājs, kurš vienīgais uzceļ no nāves un dod mūžīgo dzīvību visiem, kas tic. Pāvila sludināšanas rezultātā daži no šiem ietekmīgajiem vīriem kļuva par kristiešiem (Ap.d.17:16-34).

REFORMĀCIJA — TICĪBAS ATJAUNOTĀJA

Dzīvais un atjaunojošais Dieva vārda spēks jo īpaši izpaudās 16. gadsimta Eiropā reformācijas laikā. Uz mēģinājumiem baznīcas reformāciju piedēvēt Luteram viņš nemainīgi atbildēja, ka viņš nav reformu aizsācējs. Viņš vienkārši sludināja un mācīja Dieva vārdu, kam sekoja lielā reformācija. Priesteru un laju acis atvērās. Dzīvais vārds ļāva viņiem noraidīt jebkādu paļaušanos uz savu taisnību. Šis pats dzīvais vārds viņiem ļāva ticībā paļauties uz pestījošo un pilnīgo Kristus taisnību (Fil.3:9).

Tam drīz sekoja Dieva žēlastībā pamatotas, priekpilnas baznīcas dziesmas, evaņģēliski raksti un sprediķi, kuru centrā bija Kristus. Lielās reformācijas rezultātā pārradošais Dieva vārda spēks lika tumsai atkāpties un spoži atspīdēt Dieva mīlestības gaismai Kristū, pildot ar mūžības cerību miljonu sirdis.

DIEVA DZĪVAIS VĀRDS TEVI NOTIESĀ, PĀRVEIDO UN ATJAUNO

Dieva dzīvā vārda lasīšana un pārdomāšana ir jūsu jaunās dzīvības atslēga. Kad jūs lasāt Dieva vārdu un klausāties to pasludinātu sprediķī, šis dzīvais vārds “darbojas .. jūsos” (1.Tes.2:13). Šis vārds jūs arī vedīs pie Dievam tīkamas grēknožēlas, “jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos” (2.Kor.7:10). Ļaujiet atjaunojošajam un dzīvu darošajam Dieva vārda un Gara spēkam radīt jūsu sirdī vēlēšanos lasīt un salkt pēc šīs mūžīgās mannas. Lasiet Dieva vārdu ik dienas. Šī vārda dzīvais spēks pārveidos jūsu dzīvi, un nākotne būs prieka pilna, par spīti visām jūsu problēmām.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.