98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?


Dieva dusmas pret grēku

Uzlūko Dieva diženumu un majestāti! Dievs Tas Kungs ir tik dižens, un Viņa prasības pēc paklausības Viņa radītām būtnēm ir tik augstas un stingras, ka tad, kad Viņa visvairāk apdāvinātais un mīlētais bērns, cilvēks, kļūst nepaklausīgs un rīkojas pretēji Viņa baušļiem, Dievs piespriež trīskāršu nāvi un cilvēka dēļ pakļauj visu pasauli lāstam.

Dieva dusmas pret grēku

Tā. iedegas visvarenā. Dieva dusmas pret grēku, kas ir tik karstas kā “rijoša uguns” un kas izplatās pār visu pasauli.

Vēl klajāks Dieva bardzības svētums kļuva tad, kad izpirkumam, ko dievišķā žēlastība bija lēmusi mūsu pestīšanai, tika prasīta Viņa paša mīļotā Dēla asiņainā nāve. “..bez asins izliešanas nav piedošanas” (Ebr.9:22). Te patiešām atklājas grēka lielums un baisums!

Un patiesi — ja vien mēs apjaušam, ko tas nozīmē, ka lielais un varenais Valdnieks Dievs, kas radījis visas galaktikas, debesis, zemi un visu, kas vien ir, un radījis cilvēku, kas spēj saprast un dzirdēt Viņa gribu un baušļus, ja reiz šis varenais Dievs cilvēkam kaut ko ir pavēlējis un tas nepaklausa, tad nav nekāds brīnums, ka tam seko lielas, svētas Dieva dusmas un piemeklējums, jo Tam Kungam ir visas tiesības prasīt no Viņa radītām būtnēm pilnīgu paklausību.

Vainīga ir paša cilvēka apstulbota prāta muļķība, kas vērtē savu pārkāpumu lielumu un daudzumu, cerot uz Dieva mīkstsirdību, ka Viņam tie šķitīs mazi un sīki, un kas no Dieva dusmām baidās tikai lielo grēku dēļ. Nē, Svētie Raksti saka: “Jo, kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem” (Jēk.2:10). Un tā saka Tas Kungs par Savu svēto Bauslību: “Nolādēts, kas netur šīs bauslības vārdus un kas tos nepilda!” (5.Moz.27:26).

Šis apstāklis, ka Dievs tieši šādi izdara Savus spriedumus, nozīmē to, ka “visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā” (Gal.3:10). Taču, ja vien cilvēks pazemojas zem Dieva varenās rokas, ar bijību tuvojas žēlastības tronim un meklē dievišķo apžēlošanu, tad Viņa žēlastībai un mīlestībai nav gala, jo drīzāk Dievs pats dosies nāvē, nekā ļaus grēciniekam iet bojā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.