340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?Tu redzi arhīvu par Hollaca citāti

Labo darbu definīcija

Saskaņā ar Rakstiem, labie darbi ir taisnojošās ticības augļi (1.Jņ.5:4; Gal.2:20; 5:6; Ebr.11:4-39). Tādēļ, runājot par labajiem darbiem šī termina strikti bibliskā izpratnē, tajos ietilpst ikviena doma, vēlme, vārds un darbs, ko ticīgais dara ticībā Kristum Jēzum. Tādēļ visās mūsu dogmatiķu sniegtajās labo darbu definīcijās ir pamatoti uzsvērts ticības elements.

Labo darbu definīcija

Lasīt tālāk »Bībeles inspirētība

Svētie Raksti ne tikai apstiprina faktu, ka tie ir Dieva vārds: tie paskaidro arī īpatnējo veidu, kādā Dievs ir devis savu vārdu cilvēkiem. Tie skaidri māca, ka Dieva vārds tika inspirēts jeb iedvests konkrētos svētos vīros, kurus Dievs bija aicinājis kļūt par oficiālajiem Viņa svētās Grāmatas autoriem, tā kā “visi Raksti ir Dieva iedvesmoti” (2.Tim.3:16). Attiecībā uz Bībeles svētajiem rakstniekiem, Raksti uzsver: “Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā” (2.Pēt.1:21). Tā kā Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā, viņi, acīmredzot, rakstīja nevis paši savus vārdus, bet gan tos, kurus viņu prātos iedvesa pats Dievs. Šo patiesību nepārprotami māca Sv. Pāvils, jo viņš raksta: “To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami” (1.Kor.2:13). Tas pats apustulis arī pasludina, ka viņā ir runājis Kristus (2.Kor.13:3), bet par saviem rakstu darbiem viņš saka, ka tie ir “Tā Kunga pavēle” (1.Kor.14:37). Tādēļ praviešu un apustuļu raksti ir Dieva vārds; viņi tika dievišķā veidā inspirēti, lai sarakstītu Bībelē iekļautās grāmatas.

Bībeles inspirētība

Lasīt tālāk »