239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?


Laulības pārkāpšana

Ko izsaka “pārkāpt laulību”?

laulības pārkāpšana domās darbos


Tikties pēc neatļautām miesas kārībām ārpus vienīgās un tiesiskās laulības kārtas, vai nu:

  • ar iekšēju un nepiedienīgu sirdsvēlmi, vai
  • ar ārējām izlaidīgām zīmēm,
  • ar ārējām pavedinošām runām un
  • ar ārējām darbībām kā maucību, ārpus laulības sakariem, asinsgrēku, vardarbību, homoseksualitāti, mazgadīgo seksuālu izmantošanu utml.

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: nepārkāp laulību. Bet es jums saku: ikviens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. [Mt.5:27-28]

No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi. [Mt.15:19]

Viņu acis ir laulības pārkāpšanas pilnas. [2.Pet.2:14]

Kādu vakaru Dāvids, piecēlies no gultas, pastaigājās pa ķēniņa nama jumtu, un no jumta viņš ieraudzīja kādu sievu mazgājamies – šī sieva bija ļoti glīta no skata. [2.Sam.11:2]

Un, redzi, sieva, tam pretī – maukas drānās un manīgu sirdi, pļāpīga, tītīga, mājās tā nesēž, te viņa ielā, te tirgū – pie katra stūra tā glūn. Tā satver viņu un skūpsta, un droši tā saka viņam. [Sal.pam.7:10-13]

Kādēļ tev skurbt, dēls, no svešas sievas, kādēļ skaut svešinieces krūtis! [Sal.pam.5:20]

Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība Dievam. [Ef.5:3-4]

Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem. [Kol.3:5-6]

“Es jums saku: ja kāds savu sievu atlaiž ne viņas netiklības dēļ un apprec citu, tas pārkāpj laulību.” [Mt.19:9]

Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram atlaist sievu kura katra iemesla dēļ?” Jēzus tiem atbildēja: “Vai jūs neesat lasījuši, ka Radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. – Tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” Tie viņam jautāja:“Kādēļ tad Mozus ir atļāvis dot šķiršanās rakstu un atlaist?” Jēzus tiem sacīja: “Viņš ir atļāvis jums šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet pašā sākumā tas tā nebija.” [Mt19:3-8]

Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem, ka dažs dzīvo ar tēva sievu. [1.Kor.5:1]

Jānis Hērodam mēdza atgādināt: “Nav atļauts, ka tu dzīvo ar sava brāļa sievu.” [Mk.6:18]

Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt. [Ef.5:12]

Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai, nevis Radītājam. – Viņš ir augsti teikts mūžīgi! Āmen! Tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislei: viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības ar pretdabiskām, tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru; vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. [Rom.1:24-27]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.