LPP [Luterisms Pret Pentakostālismu]

ATSAUCES:

[1] 1994-1998 Encyclopaedia Britannica, PC version. Lion Bible PC Handbook.

[2] Священник Игорь Ефимов «Современное харизматическое движение сектантства», М., 1995.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] http://express.irk.ru/1000/religion.

[6] Священник Игорь Ефимов «Современное харизматическое движение сектантства», М., 1995.

[7] Patrick Johnstone, Operation World, Grand Rapids: Zondervan PbH, 1993, p. 23.

[8] Ibid., p. 64-66.

[9] Священник Игорь Ефимов «Современное харизматическое движение сектантства», М., 1995.

[10] Ibid.

[11] A Report of the Commision on Theology and Church Relations of the Lutheran Church-Missouri Synod, The Charismatic Movement and Lutheran Theology, January 1972, pp. 6-7.

[12] 1994–1998 Encyclopaedia Britannica, PC version.

[13] Par pamatu šim apskatam izmantots P.K.Nelsona grāmatas “Bībeles doktrīnas” (P.C.Nelson, Bible Doctrines) tulkojums krievu valodā («Библейские истины», Мн., 000 Белпринт, 1997). Tās autors ir teologs, kurš savā darbā ir visveiksmīgāk atspoguļojis klasisko pentakostālisma mācību. Šī grāmata ir atzīta par autoritatīvu pentakostāļu Dieva draudzēs ASV (Assemblies of God) un Austrumeiropā (īpaši bij. PSRS) un tādēļ ir aktuāla arī Latvijas situācijā.

[14] Eugene F. Klug, Getting into The Formula of Concord, St.L., CPH, 1977, p. 29.

[15] 1994–1998 Encyclopaedia Britannica, PC version. Lion Bible PC Handbook.

[16] «Библейские истины», Мн., 000 Белпринт, 1997, 31. lpp.

[17] Dereks Prinss, Svētība vai lāsts: Tu vari izvēlēties, SIA “Viņa Vārds Manī”, Ogre 1997., 160-162.lpp.

[18] KF II, 24, citēts no žurnāla “Mantojums”, R. 1999. g. Nr. 1, 88. lpp.

[19] Dereks Prinss, Svētība vai lāsts: Tu vari izvēlēties, SIA “Viņa Vārds Manī”, Ogre, 1997., 161. lpp.

[20] Apol. III, 263.

[21] Augsburgas TA, IV.

[22] Turpat, V.

[23] “Áèáëåéñêèå èñòèíû”, Ìí.; 000 “Áåëïðèíò”, 1997, 37. lpp.

[24] Turpat, 52.-53. lpp.

[25] Turpat, 50.lpp.

[26] M.Luters, Par kristīga cilvēka brīvību, XXX (citēts no E.Solovjovs, Neuzvarētais ķeceris, R., “Avots”, 1988., 287. lpp.)

[27] A Report of the Commision on Theology and Church Relations of the Lutheran Church-Missouri Synod, The Charismatic Movement and Lutheran Theology, January 1972, p. 31.

[28] Dereks Prinss, Svētība vai lāsts: Tu vari izvēlēties, SIA “Viņa Vārds Manī”, Ogre, 1997., 204. lpp.

[29] Turpat, 169. lpp.

[30] “Áèáëåéñêèå èñòèíû”, Ìí.; 000 “Áåëïðèíò”, 1997, 98, 99. lpp.

[31] A Report of the Commision on Theology and Church Relations of the Lutheran Church-Missouri Synod, The Lutheran Church and the Charismatic Movement, April 1977, p. 8.

[32] Konkordijas Formula, III, 40.

[33] «Библейские истины», Мн., 000 Белпринт, 1997, 67. lpp.

[34] «Библейские истины», Мн., 000 Белпринт, 1997, 67. lpp.

[35] Turpat, 61. lpp.

[36] Larry Christenson // The Charismatic Reneval Among Lutherans, International Lutheran Renewal Center, 1985., p. 50-52.

[37] ŠA, III, viii, 9-10.

[38] Larry Christenson // The Charismatic Reneval Among Lutherans, International Lutheran Renewal Center, 1985., p. 52.

[39] Dž. T. Millers, Kristīgā dogmatika, LMF – SR, Rīga 1999., 641. lpp.

[40] Священник Игорь Ефимов «Современное харизматическое движение сектантства», М., 1995.

[41] Kristus kā Pestītājs, Kristus kā dziedinātājs un labklājības devējs, Kristus kā kristītājs Svētajā Garā un Kristus kā Kungs, kurš nāk.

[Pārpublicēts no LMF]