Perikopēs lietotie saīsinājumi


VECĀS DERĪBAS GRĀMATAS

1. Likumu grāmatas [5]

Pirmā Mozus grāmata

Otrā Mozus grāmata

Trešā Mozus grāmata

Ceturtā Mozus grāmata

Piektā Mozus grāmata

[1.Moz.]

[2.Moz.]

[3.Moz.]

[4.Moz.]

[5. Moz.]


2. Vēstures grāmatas [12]
Jozuas grāmata

Soģu grāmata

Rutes grāmata

Pirmā Samuēla grāmata

Otrā Samuēla grāmata

Pirmā Ķēniņu grāmata

Otrā Ķēniņu grāmata

Pirmā Laiku grāmata

Otrā Laiku grāmata

Ezras grāmata

Nechemijas grāmata

Esteres grāmata

[Joz.]

[Soģu gr.]

[Rt.]

[1.Sam.]

[2.Sam.]

[1.Ķēn.]

[2.Ķēn.]

[1.Lku.]

[2.Lku.]

[Ez.]

[Nech.]

[Est.]


3. Dzejas un gudrības grāmatas [5]
Ījaba grāmata

Psalmi

Salamana Pamācības

Salamans Mācītājs

Salamana Augstā

Dziesma

[Īj.]

[Ps.]

[Sal.pam.]

[Sal.māc.]

[Augstā Dz.]


4. Praviešu grāmatas [17]
Jesajas grāmata

Jeremijas grāmata

Raudu Dziesmas

Ecēchiēla grāmata

Daniēla grāmata

Hozejas grāmata

Joēla grāmata

Āmosa grāmata

Obadjas grāmata

Jonas grāmata

Michas grāmata

Nachuma grāmata

Habakuka grāmata

Cefanjas grāmata

Hagaja grāmata

Cakarijas grāmata

Maleachijas grāmata

[Jes.]

[Jer.]

[Raudu dz.]

[Ec.]

[Dan.]

[Hoz.]

[Joēla]

[Ām.]

[Ob.]

[Jon.]

[Mich.]

[Nach.]

[Hab.]

[Cef.]

[Hag.]

[Cak.]

[Mal.]


JAUNĀS DERĪBAS GRĀMATAS

1. Vēstures grāmatas [5]

Mateja evaņģēlijs

Marka evaņģēlijs

Lūkas evaņģēlijs

Jāņa evaņģēlijs

Apustuļu darbi

[Mt.]

[Mk.]

[Lk.]

[Jņ.]

[Ap.d.]


2. Vēstules [21]
Pāvila vēstule romiešiem

Pāvila 1. vēstule korintiešiem

Pāvila 2. vēstule korintiešiem

Pāvila vēstule galatiešiem

Pāvila vēstule efeziešiem

Pāvila vēstule filipiešiem

Pāvila vēstule kolosiešiem

Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem

Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem

Pāvila 1. vēstule Timotejam

Pāvila 2. vēstule Timotejam

Pāvila vēstule Titam

Pāvila vēstule Filemonam

Vēstule ebrejiem

Jēkaba vēstule

Pētera 1. vēstule

Pētera 2. vēstule

Jāņa 1. vēstule

Jāņa 2. vēstule

Jāņa 3. vēstule

Jūdas vēstule

[Rom.]

[1.Kor.]

[2.Kor.]

[Gal.]

[Ef.]

[Fil.]

[Kol.]

[1.Tes.]

[2.Tes.]

[1.Tim.]

[2.Tim.]

[Tit.]

[Filem.]

[Ebr.]

[Jēk.]

[1.Pēt.]

[2.Pēt.]

[1.Jņ.]

[2.Jņ.]

[3.Jņ.]

[Jūd.]


3. Pravieša grāmata
Jāņa atklāsmes grāmata [Atkl.]