Ieskaties

11 komentāri par “Dome domāts Doms

 1. Pesahs (ivritā: פֶּסַח, Pesach; jidišā: Peysekh, Paysakh) ir ebreju svētki, kuros tiek svinēta viņu aiziešana no Ēģiptes verdzības. Svētki pēc ebreju kalendāra tiek svinēti no 15. līdz 21. nisanam (martā vai aprīlī pēc Gregora kalendāra). Latviski tie pazīstami arī kā “Ebreju Lieldienas”.

  Sedera galds

  Pesahs veltīts ebreju nācijas dzimšanai un fiziskajai brīvībai no verdzības, kā arī garīgajai brīvībai. Svētkos tiek svinēta brīvība no Ēģiptes verdzības; tas ir nacionālās vienotības festivāls; tie ir ģimenes kopības svētki; arī pavasara atnākšanas svētki, kas simbolizē jaunu sākumu; taču galvenokārt tie ir brīvības svētki

  Bet pirmajā Neraudzētās maizes dienā mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja Viņam: “Kur Tu gribi, lai mēs Tev sataisām ēst Pashā jēru?” Bet Viņš sacīja: “Noeita pilsētā pie kāda un sakait tam: Mācītājs saka: Mans laiks ir tuvu klāt, pie tevis Es turēšu Pashā ar Saviem mācekļiem.” (Mateja 26:17-18)
  <> (Daniela 7:25).
  Bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām Debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. (Mateja 11:12). Kas ar tādiem būs: Tāpēc eita uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? – Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu.” (Mateja 22:-14)

 2. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret Visuaugsto un apvainos Visuaugstā svētos, tas centīsies GROZĪT SVĒTKU LAIKUS un bauslību; viņi būs nodoti viņa varā vienu gadu un divus gadus, un vēl vienu pusgadu. (Daniela 7:25)
  Nez kāpēc sāk zust citāti?
  Lamatas jau sen rakstu mācītājiem ir izliktas:
  “Es tev izliku valgus, Bābele, un tu esi noķerta, iekāms tu pati to pamanīji; tu esi pienākta un sagrābta ciet, jo tu esi ielaidusies cīņā ar To Kungu.” Tas Kungs ir atslēdzis Savu ieroču noliktavu un izņēmis no turienes Savu dusmu ieročus, jo Tam kungu Kungam Cebaotam ir darbs kaldeju zemē. Nāciet no visām pusēm pret šo zemi, atveriet tās klētis! Sametiet visu, kas tai ir, kaudzē kā labības kūļus un iznīciniet to; sodiet līdz ar to arī pašu zemi, ka nekas no tās nepaliek! (Jeremija 50:24-26)
  Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. (Mateja 23:15)

 3. Jēzus saka tiem: “Jūs visi šinī naktī pret Mani apgrēcināsities, jo stāv rakstīts: Es sitīšu ganu, un ganāmā pulka avis izklīdīs. (Mateja 26:31).
  Viņi Tam sacīja: “Viņš šos ļaundarus bez žēlastības nogalinās un izdos vīnadārzu citiem strādniekiem, kas viņam atdos augļus īstā laikā.” Jēzus sacīja tiem: “Vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši: akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni; tas ir no Tā Kunga un ir brīnums mūsu acīs. – Tāpēc Es jums saku: DIEVA VALSTĪBA NO JUMS TIKS ATŅEMTA un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un, kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet, uz ko tas kritīs, to viņš satrieks.” (Mateja 21:41-44)
  Jautājums rakstu mācītājiem: kas notiks ar jums ja jūs nelabosieties un nedarīsiet pēc patiesības?
  Atbilde: Pravietis, kam patiesi bija sapnis, lai to kā sapni tieši arī pastāsta, un, kam atklājies Mans vārds, tas lai to pasludina pēc patiesības! Kas kopējs salmiem ar graudiem?” – tā saka Tas Kungs. “Vai Mans vārds nav kā uguns,” saka Tas Kungs, “un kā veseris, kas sagrauj klintis? Tādēļ redzi, Es celšos, saka Tas Kungs, pret tiem praviešiem, kas Manus vārdus nozog cits citam! Jā, redzi, Es celšos pret tiem praviešiem, saka Tas Kungs, kas izmanto savu mēli ļaunā nolūkā, kaut arī sludinot Tā Kunga vārdu! (Jeremija 23:28-31).

 4. Klau Patiesais-Taisnais, šeitan ir pieejams viss Bībeles teksts, vai to ir nepieciešams randomā pārkopēt komentāros?

 5. Klau Roberto tu esi tumsonis!!! Bībeles raksti ir aizzīmogoti un vienīgais kas tos var atvērt ir Jēzus un dot tam kam grib!!!
  Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis – praviešus, un aptumšojis jūsu galvas – redzētājus. Tā jums visa atklāsme kļuvusi kā aizzīmogotas grāmatas vārdi, ko sniedz lasīt pratējam un saka: lasi to! Un viņš atbild: es nevaru to lasīt, jo tā ir aizzīmogota! Un, kad grāmatu sniedz lasīt nepratējam un saka: lasi to! – tad viņš atbild: es nemāku lasīt. (Jesaja 29:10-12)
  Es ieslēgšu Tā Kunga liecības un aizzīmogošu Viņa norādījumus savos mācekļos! (Jesajas 8:16)
  Un viņš man atbildēja: ej, Daniēl! Jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam. (Daniela 12:9)
  Tad es redzēju labajā rokā Tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu, aprakstītu iekš- un ārpusē, AIZZĪMOGOTU SEPTIŅIEM ZĪMOGIEM. Es redzēju varenu eņģeli saucam stiprā balsī: “Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus?” Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man: “Neraudi! Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus.” Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam Jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi Dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no Tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Kad Viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un divdesmit četri vecaji metās zemē Jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas; viņi dziedāja jaunu dziesmu, sacīdami: “Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi.” (Atklāsmes 5:-10)

 6. Kurš būtum šaubījies, ka Gaisma, nākusi apgaismot tumosoņus – vai pārkopējot Svēto Rakstu “palagus”, notiek “atzīmogošana” / atvēršana?

  Vai Gaisma un Patiesais-Taisnais būtum viena persona? Vai arī šeitan piedzīvojam mākslīgā intelekta uzbrukumu?

 7. 17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es NEESMU NĀCIS TOS ATMEST, BET PIEPILDĪT.
  18 Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, NEZUDīS neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.
  19 Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā. (Mat. 5:17-19).

  34 Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm LĪDZĪBĀS, un bez LĪDZĪBĀM Viņš uz tiem nerunāja,
  35 lai piepildītos, ko pravietis runājis, sacīdams: ES ATDARĪŠU SAVU MUTI LĪDZĪBĀS, es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma.- (Mateja 13:34-35), 13 Nē, bet turiet gan par svētu To Kungu Cebaotu, bīstieties Viņu, Viņš lai jums iedveš bailes un šausmas!
  14 Tad Viņš būs svētums, un tai pašā laikā Viņš būs par apgrēcības akmeni un par piedauzības klinti abiem Israēla namiem, par valgu un par slazdu Jeruzālemes iedzīvotājiem,
  15 tā ka daudzi no viņiem paklups, pakritīs un sabruks pavisam, sapīsies, apjuks savā rīcībā un kļūs sagūstīti.”
  16 Es ieslēgšu Tā Kunga liecības un aizzīmogošu Viņa norādījumus savos mācekļos! (Jesaja 8)

  15 nolādēts lai ir tas vīrs, kas darina kādu izgrieztu vai izlietu elka tēlu, kas Tam Kungam ir negantība, amatnieku roku darbs, un kas to slepenībā uzceļ! – Un visa tauta lai atbild un saka: āmen.
  16 Nolādēts, kas negodā savu tēvu un savu māti! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  17 Nolādēts, kas pārceļ sava tuvāka robežas! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  18 Nolādēts, kas aklu noved neceļā! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  19 Nolādēts, kas sagroza svešinieka, bāreņa un atraitnes tiesas! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  20 Nolādēts, kas guļ pie sava tēva sievas, jo viņš ir atsedzis sava tēva apsegu! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  21 Nolādēts, kas kopojas ar lopiem! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  22 Nolādēts, kas guļ pie savas māsas, sava tēva meitas vai savas mātes meitas! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  23 Nolādēts, kas guļ pie savas sievas mātes! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  24 Nolādēts, kas savu tuvāku slepeni nosit! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  25 Nolādēts, kas ņem uzpirkšanas dāvanas, lai izlietu nenoziedzīgas asinis! – Un visa tauta lai saka: āmen.
  26 Nolādēts, kas netur šīs bauslības vārdus un kas tos nepilda! – Un visa tauta lai saka: āmen. (5. Mozus 27:15-26)

  Dievbijīgie ir izmiruši šai zemē, un taisnīgo vairs nav ļaužu starpā; visi slāpst tikai pēc asinīm, viņi cenšas cits citam izlikt valgus, jo tie viens otru uzlūko par medījumu.
  3 Viņu rokas gatavas darīt ļaunu; ko grib novada valdnieks, to izpilda tiesnesis par maksu. Tie, kam vara, izsaka ļaunas vēlēšanās aiz tīrās vieglprātības un groza lietas, kā viņiem patīk.
  4 Labākie viņu starpā ir kā ērkšķi un godīgākie ir kā ērkšķu dzīvžogs. Bet, kad pienāks tava sludinātāju diena un kad tev draudēs barga piemeklēšana, tad viņi nezinās, kur izeja.
  5 Neviens lai neuzticas savam tuvākam, neviens lai nepaļaujas uz savu draugu! Noslēdz savas mutes vārtus pat tai sievai, kas guļ tev pie krūtīm!
  6 Jo dēls nicina un nopaļā tēvu, meita uzstājas pret māti, vedekla ir pret vīramāti, un cilvēka ienaidnieki ir viņa pašamājinieki. (Mihas 7:2-6)

 8. Roberto drīz degsi ellē ja nemainīsies un nesāksi godīgu dzīvi netēlojot zinošo!!!
  30 Tādēļ redzi, Es celšos, saka Tas Kungs, pret tiem praviešiem, kas Manus vārdus nozog cits citam!
  31 Jā, redzi, Es celšos pret tiem praviešiem, saka Tas Kungs, kas izmanto savu mēli ļaunā nolūkā, kaut arī sludinot Tā Kunga vārdu! (Jeremija 23:30-31).
  21 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas DARA Mana Debesu Tēva prātu.
  22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
  23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
  24 Tāpēc ikviens, kas šos Manus VĀRDUS DZIRD un DARA, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.
  25 Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints.
  26 Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un NEDARA, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm.
  27 Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels.” (Mateja 7:21-27)
  Bet, redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: “Jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un neiedomājieties sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku: Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts; un ikviens koks, kas nenes labus augļus, top NOCIRSTS un IEMESTS UGUNĪ. (Mateja 3:7-10)

  Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. (1. Mozus 3:19).

 9. Redzi, Patiesais-Taisnais, agrīnie Labās vēsts sludinātāji kristietību dēvēja par “ceļu” [Ap.d.9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22] un “dzīvību” [Ap.d.5:20], un kristietība kā dzīves veids ir atkarīgs no tā, vai kristietību pieņem kā labo vēsti. Un šī labā vēsts ir cieši saistīta ar vēsturi, jo tā stāsta par to, kā Dievs ienāca vēsturē, lai glābtu pasauli, mūžīgais ienāca laikā, debesu godība – zemes valstībā, – caur lielajiem iemiesošanās, krustā sišanas un Jēzus Kristus augšāmcelšanās notikumiem.

  Paši pirmie pierakstītie mūsu Kunga vārdi, kas sludināti Galilejā, ir šādi:

  “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Evaņģēliju!” [Mk.1:15]

  Bet Tavas darbības izskatās pēc Sal.māc. 10:14

 10. Roberto ej darbus dari labus nevis tukši vāvuļo!!!
  Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele. Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo Cilvēka Dēls nāks Sava Tēva godībā ar Saviem eņģeļiem, un tad Viņš IKKATRAM ATMAKSĀS PĒC VIŅA DARBIEM. (Mat. 16:26-27).

 11. Patiesais-Taisnais, pēc kā spried par maniem darbiem Mt.6:3, jo ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības?

Atbildēt