266. Kas ir vislabākā lūgšana?


Vienoti ar Dzīvību

Ik dienas Jēzus stāstīja mācekļiem un ziņkārīgo klausītāju pūļiem par dziļajiem Dieva Valstības noslēpumiem. Lai šo, tik vērtīgo mācību darītu pēc iespējas labāk uztveramu, Jēzus lietoja sava laika metaforas, kuras bija ātri atpazīstamas un viegli saprotamas. Piemēram, lai ilustrētu svētību, ko sniedz svētdarīšana, Viņš izmantoja līdzību par vīna koku un tā zariem. Šīs skaidrojums bija visai iedarbīgs, jo tanī vietā auga daudz vīna koku.

Vienoti ar Dzīvību


Labāk izprast Kristus īpašās svētdarīšanas svētības sekas ir iespējams, ja mēs rūpīgi iedziļināmies tajā, ko Pestītājs izskaidro ar brīnišķīgās vīna koka un tā zaru ilustrācijas palīdzību.

Jāņa evaņģēlija 10:10 Jēzus saka: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.”. Vēl vairāk paspilgtinot evaņģēlija apsolījumu, Jēzus saka: “ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari.” (Jņ. 15:5). Apdomāsim Kristus vienkāršo, bet spēcīgo ilustrāciju. Kristieša dzīvē Jēzus ir vīna koks un ticīgais ir zars. Lai zars varētu dzīvot, tam jābūt savienotam ar Jēzu, vīna koku. Ticīgais ir savienots ar Kristu caur Dieva doto ticības dāvanu. Ja ticīgais ir vienots ar Jēzu, viņš nes daudz augļu, kas liecina par Dieva darbu viņā caur Kristu.

Kad Jēzus, vīna koks, saka: “Jūs piederat man, es esmu jūs atpircis un spirdzinājis ar savām asinīm”, tas nozīmē, ka katrs kristietis ir svētīts ar veselīgu garīgo dzīvi auglīgai eksistencei.

Ticīgais nes augļus ne tikai, “ja tas ir izdevīgi…ja es to vēlos….” Šie augļi ir kristieša dzīves sastāvdaļa. Citādi nemaz nevar būt. Ticīgais, kas vienots ar Kristu, centīsies izdarīt pēc iespējas vairāk sava debesu Tēva darbu. Šos darbus mūsu debesu Tēvs ir aprakstījis bauslībā, kuru Kristus, dzīvais vīna koks, jau ir piepildījis ikkatra sava zara vietā. Kristus dzīvo tajos, kas Viņam pieder un tie, savukārt, gūst spēku dzīvot Viņam.

Augļi, ko nes kristietis, nedara viņu vairāk kristīgu, dzīvāku, mīlētāku vai vairāk glābtu. Tikai tādēļ, ka ticīgie ir ticībā vienoti ar Kristu, viņi ir dzīvi, mīlēti un glābti! Ikviens zara darbs ir Vīna koka radītās ticības auglis (Jņ. 15:5>; 1.kor. 4:7; Rom. 10:17). Kur lai pasaule ierauga kristīgo “zaru”, kas nes Kristus augļus? Vispirms, kristīgā saimē un ģimenē. Šeit augļi ir savākti vienuviet un glabāti svētā solījumā.

Šo augļu ķekari redzami arī sabiedrībā, ja kristieši bezgodīgajā pasaulē izturas ar cieņu. Ticības augļi parādās tur, kur kristieši domā par visu garīgi, fiziski vai ekonomiski nabadzīgo, kā arī to Dieva bērnu, kurus citi atstāj novārtā un dara ļaunu, labklājību.

Ražas ievākšana turpinās baznīcā, kur tā parādās mazos laipnības, maiguma un devības darbos. Ticības auglis vienmēr ir salds, jo audzis svētdarītās sirdīs, kuras vēlas ar to dalīties. “Patiesas ticības” auglis ir slimā un cietumnieka apmeklējums, palīdzība bezpajumtniekam (Jēk. 1:17). Šis auglis ir “ticība, kas darbojas caur mīlestību” (Gal. 5:6). Tas ir Kristus mīlestības liecinieks.

Auglīgs zars ir arī svētdarīta dzīve, kas izplaukst no vīna koka, Jēzus Kristus. Dzīvības asins, kas izplūda no Kristus brūcēm, dara dzīvus tos, kas ir vīna koka daļa. Kristus turpina dāvāt savas dzīvību nesošās, ticību spēcinošās un auglīgās asinis saviem sekotājiem Svētajā Vakarēdienā. Daudzi zari ir trausli un vāji, un tomēr, viņus baro vienība ar Jēzu, vīna koku.

Būt vienotam ar Kristu un nenest mīlestības augļus nav iespējams. Kristus, vīna koka dzīvīgums padara svētdarītu, auglīgu dzīvi par nepieciešamību. “Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem” (Jņ. 15:8).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.