7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?Tu redzi arhīvu par paklausība

Paklausība laulībā

“Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Sievas, esiet pa-klausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās.” (Ef.5:21-24)

paklausība laulībā

Lasīt tālāk »Kristīga attieksme pret vecākajiem

Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. [1.Pet.5:5]

kristīga attieksme pret vecākajiem

Lasīt tālāk »


Kristus, sieva un vīrs

Jaunā Derība māca, ka vīram jāmīl sava sieva tā, kā Kristus mīl savu draudzi. Tas rāda, ka Viņa mīlestība ir kaut kas vairāk nekā parasta iemīlēšanās. Parasta iemīlēšanās pastāv tik ilgi, kamēr ir redzams “iemesls” mīlēt. Kristum nav nekāda “iemesla” mīlēt savu draudzi. Viņš mūs mīl ar mūžīgu mīlestību, ko mēs neesam pelnījuši. Tā vīram būtu jāmīl sava sieva, neņemot vērā ne kļūdas, ne vājības, kas, protams, viņai piemīt (tieši tāpat kā viņam pašam!) Ar laulības svētību Dievs viņam ir devis tieši šo sievieti, lai viņš rūpētos par to maigi un mīloši, to apskautu un dāvātu viņai tādu mīlestību, kādu vien cilvēks var parādīt otram.

Lasīt tālāk »