70. Kam ir tiesības noteikt cilvēka mūža ilgumu?


Līdzības praksē: līdzība par pērli

Šeit aplūkojamā glezna rāda intensitāti, ar kādu tirgotājs Jēzus laikā meklēja savu dārgo pērli. Kā vēsta Bībele, šī pērle bija tik vērtīga, ka, to atradis, tirgotājs “nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to” (Mt.13:46).

Līdzības praksē: līdzība par pērli


JĒZUS LĪDZĪBAS BIJA DISKUTĒJAMAS

Visizplatītākā un populārākā šīs līdzības interpretācija vēsta, ka “vērtīgā pērle” ir Dieva valstība. Tā kā šī pērle ir tik ārkārtīgi vērtīga, tad mums ir ilgi jāmeklē, pirms mēs to atrodam. Un tad mums jāatsakās no visa, lai to iemantotu.

Lai gan šī visizplatītākā interpretācija šķiet arī visai loģiska un ir guvusi plašu atzinību, tā ir pretrunā ar citām šajā Rakstu nodaļā iekļauto līdzību interpretācijām, kuras atspoguļo Dievu kā meklētāju. Katra šīs nodaļas līdzība apraksta, kā Dievs un nevis pats cilvēks ir galvenais darbīgais spēks mūsu dzīvē. Līdzībā par sējēju aktīvais darītājs ir Dievs. Viņš līdzinās sējējam (Mt.13:3, 24, 31, 37). Viņš ir kā sieva, kura mīklā iejauc raugu (Mt.13:33). Viņš izsūta savus eņģeļus, kurus salīdzina ar zvejniekiem (Mt.13:48-49). Tādējādi šajās līdzībās tiek uzsvērti nevis mūsu darbi Dieva priekšā, bet gan Dieva darbs mūsu vidū. Debesu Ķēniņš mūs meklē un vēlas glābt, jo mēs Viņam esam dārgi!

JĒZUS IZSKAIDRO LĪDZĪBAS

Līdzības nav saprotamas automātiski vai uzreiz. Tās mūs aicina pētīt Rakstus, meditēt un salīdzināt ar citām Rakstu vietām. Tās ir “garīgi apspriežamas” (1.Kor.2:14). Līdzības nevar pareizi izprast, vienkārši pieņemot visizplatītāko interpretāciju. Katra līdzība ir jāsaprot tās konteksta gaismā, centrā allaž nostādot Jēzu.

Pareiza līdzību izpratne ir kas vairāk nekā vienīgi savu zināšanu papildināšana. Tas, kā mēs izprotam šīs līdzības, nosaka arī to, kāda būs to ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi – pozitīva vai negatīva. Ja Dieva Gars ir mūs vadījis uz Kristus mācību pareizu izpratni, tā mums neapšaubāmi papildinās mūsu zināšanas par Dievu un Viņa sniegto svētību (Kol.1:9-10).

DIEVAM MĒS ESAM DĀRGI

Lai pareizi saprastu, kas ir līdzībā minētā “dārgā pērle”, mums jāatceras, ka iesākumā cilvēce bija Dieva radības vainagojums, Viņa visvērtīgākā pērle (1.Moz.1:26, 2:7). Taču tad notika traģēdija. Ādams un Ieva sacēlās pret Dievu (1.Moz.3). Viņu grēks izraisīja atšķirtību no Dieva un pakļautību velna tumsības valstībai (Ps.119:176; Jes.53:6).

Jēzus iesāk šo līdzību, rādot savu debesu Tēvu kā tirgotāju. Un, tāpat kā pārējās šajā Rakstu vietā iekļautajās līdzībās, darbību īsteno Dievs un nevis cilvēks. Dievs atrod mūs, savas radības pērli, kas tikusi nevērīgi iztirgota starp šīs pasaules nežēlīgajiem valdniekiem (skat. Lk.15:1-10). Mēs esam Viņam vistuvākās radības, un Viņš nevēlas mūs zaudēt. Tādēļ Viņš labprātīgi maksā visaugstāko maksu, mainot mūsu dzīvības pret sava Dēla, Jēzus Kristus, nevainīgo dzīvību (1.Pēt.1:18-19).

CILVĒKA APŅĒMĪBA VAI DIEVA ŽĒLASTĪBA?

Iespējams, ka šobrīd jūs domājat: “Es neesmu nekāda pērle. Man nav īpašas vērtības. Kādēļ gan Dievam būtu par mani jārūpējas? Vai man pašam nebūtu jāmēģina iemantot Viņa labvēlību?” Tie ir loģiski jautājumi, kuri rodas vairumam cilvēku. Tieši tādēļ arī īpašu popularitāti iemantojusi interpretācija, kuras centrā atrodas cilvēks. Taču atcerēsimies līdzību īpatnību! Tās allaž uzsver Dieva žēlīgo pestīšanas darbu caur Viņa Dēlu un nevis mūsu centienus atrast Viņa valstību.

Neviens no mums nav pelnījis tik dziļu mīlestību un tādas rūpes, kā Jēzus apraksta šajā līdzībā (Rom.3:10-12). Tomēr, lai cik tas nešķistu neticami, Dievs labprātīgi glābj mūs savai valstībai, jo mēs Viņam esam īpaši dārgi (Lk.15:4-7)! Mūsu Pestītājs rūpējas par mums un vēlas atjaunot mūs savu mīļo bērnu lomā. Gluži kā Jēzus laikā mīloši vecāki mēdza dēvēt savus bērnus par “mazajām pērlītēm”, tāpat arī mūsu debesu Tēvs mūs sauc par savām dārgajām pērlēm, kurām Viņa acīs ir mūžīga vērtība. Dievs atrod mūs un nevis mēs Viņu. Jēzus saka: “Ne jūs mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis” (Jņ.15:16).

Lai šī labā vēsts mums kalpo kā ikdienas mierinājums un iepriecinājums. Mūsu pestīšana nav atkarīga no tā, ko mēs cenšamies paveikt un kas mums neizdodas. Nebūt ne: tā pilnībā pamatojas tajā, ko Dievs jau mūsu labā paveicis Jēzū Kristū. Lai slavēts Viņa svētais vārds!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.