129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?


Iedzimtā grēka pastāvēšana

Kādi ir iedzimtā grēka pastāvēšanas pierādījumi un kas apliecina, ka to iemanto visi dabiskā ceļā dzimuši cilvēki?

Iedzimtā grēka pastāvēšana


Tas izpaužas un izriet no sekojošām neapstrīdamām Svēto Rakstu liecībām:

 • cilvēka vispārējā samaitātībā:

  Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku: tas, kurš nepiedzimst no ūdens un Gara, nevar ieiet Dieva valstībā! Kas piedzimis no miesas, ir miesa, un, kas piedzimis no Gara, ir gars.” [Jņ.3.5-6]

  Nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. [Rom.3:22-23]

  Es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo labais. [Rom.7:18]

  Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. [Ef.2:1]

  Jūs, samaitāti būdami. [Lk.11:13]

  Kungs redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes un viss, ko viņš veidojis, ik dienu savā sirdī domā tik ļaunu! [1.Moz.6:5]

  Cilvēka sirds domas ir ļaunas kopš viņa jaunības [1.Moz.8:21]

 • prātā

  Miesiskais cilvēks nespēj uzņemt to, kas nāk no Dieva Gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. [1.Kor.2:14]

  Jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā; dzīvojiet kā gaismas bērni! [Ef.5:8]

  Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva. [2.Kor.3:5]

  Būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. [Ef.4:18]

 • gribā

  Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. [Fil.2:13]

  Miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz arī to spēj. [Rom.8:7]

 • iemantošanā

  Redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs, kopš māte mani ieņēma. {Ps.51:7]

  Tādēļ: kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. [Rom.5:12]

 • nolādētībā

  Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni tāpat kā visi pārējie.[Ef.2:3]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.