31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?



Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par Dieva bauslību vispār

KAS IR DIEVA BAUSLĪBA?

Tā ir Dieva dota mācība, kura parāda un norāda, kādiem mums ir jābūt, ko Dievs grib, lai mēs darām un ko – lai nedarām.

Lasīt tālāk »



Par desmit baušļiem

KO DOMĀ VAI SAPROT AR BAUSLĪBU TAD, KAD JAUNAJĀ DERĪBĀ TO SLUDINA UN MĀCA KRISTIEŠIEM?

Ar to saprot desmit baušļus. Jo, kad Kristus un Pāvils piemin bauslību, tad viņi ar to domā desmit baušļus (Mt. 5, 19, Lk. 10, Rom. 7, 13).

Lasīt tālāk »


Par grēku

KAS DIEVA PRIEKŠĀ IR GRĒKS?

Viss, kas ir pret Dieva likumu jeb desmit baušļiem; ne vien tas, kas ārēji un iekšēji notiek pret to darbos, bet arī tas, kas mūsu dabā nav saskaņā un ir pret Dieva likumu (Rom. 3 un 7).

Lasīt tālāk »


Par grēku nožēlu un ciešanām

KAM TAD KALPO TAS, KA CAUR BAUSLĪBU ŠĀDI NOSODA GRĒKU UN ĻAUDIS BIEDĒ, UN VIŅIEM DRAUD AR DIEVA DUSMĀM?

Lai viņi atgrieztos, bītos no Dieva dusmām, novērstos no grēkiem utt.

Lasīt tālāk »


Par brīvo gribu, tas ir, par cilvēka spēkiem un iespējām

VAI CILVĒKS SPĒJ UZSĀKT UN PATS PAVEIKT ATGRIEŠANOS?

Nē, tāpēc ka īsta, patiesa atgriešanās ir Dieva dāvana (2. Tim. 2, Ap. d. 11) un Pēteris saka (Ap. d. 5), ka Kristus caur Dieva labo roku ir paaugstināts par Ķēniņu un Pestītāju, lai dotu atgriešanos un grēku piedošanu.

Lasīt tālāk »