Ieskaties

1 komentārs par “Apustuļu ticība

  1. Tādēļ redzi, Es celšos, saka Tas Kungs, pret tiem praviešiem, kas Manus vārdus nozog cits citam! Jā, redzi, Es celšos pret tiem praviešiem, saka Tas Kungs, kas izmanto savu mēli ļaunā nolūkā, kaut arī sludinot Tā Kunga vārdu! (Jeremija 23:30-31). Trīs reizes gadā visiem vīriem jāparādās Tā Kunga priekšā. (2. Mozus 23:17). Nevis katru nedēļu lai rakstu mācītāji laupītu cilvēkus ar tukšām runām!!!
    Gaisma spīd tumsībā, BET TUMSĪBA TO NEUZŅĒMA. (Jāņa 1:5), Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es AIZEJU. Jo, ja Es NEAIZIETU, AIZSTĀVIS NENĀKTU PIE JUMS. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. Un VIŅŠ NĀKS un LIKS pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku – JO TIE NETIC MAN. Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un JŪS MANI VAIRS NEREDZĒSIET. Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. (Jāņa 16:7-11). Jēzus sacīja tiem: “Vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši: AKMENS, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra AKMENI; tas ir no Tā Kunga un ir brīnums mūsu acīs. – Tāpēc Es jums saku: DIEVA VALSTĪBA NO JUMS tiks ATŅEMTA un DOTA TAUTAI, KAS NES VIŅAS AUGĻUS. Un, KAS KRITĪS uz ŠO AKMENI, tas SAŠĶĪDĪS, bet, UZ KO TAS KRITĪS, TO VIŅŠ SATRIEKS.” (Mat. 21:42-44)
    Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm LĪDZĪBĀS, un bez LĪDZĪBĀM Viņš uz tiem nerunāja. (Mateja 13:34).
    Tad Viņš būs svētums, un tai pašā laikā Viņš būs par apgrēcības akmeni un par piedauzības klinti abiem Israēla namiem, par valgu un par slazdu Jeruzālemes iedzīvotājiem, tā ka DAUDZI no VIŅIEM PAKLUPS, PAKRITĪS un SABRUKS pavisam, sapīsies, apjuks savā rīcībā un kļūs sagūstīti.” Es ieslēgšu Tā Kunga liecības un AIZZĪMOGOŠU Viņa norādījumus savos mācekļos! (Jesaja 8:14-16)

Atbildēt