Norādījumi par Kristības izdarīšanu nepieciešamības gadījumā

Ja bērna sliktā veselības stāvokļa dēļ nevar gaidīt mācītajā ierašanos, tiek izdarīta tā saucamā nepieciešamības kristība. To var izdarīt jebkurš klātesošais kristietis pēc šiem norādījumiem.

  1. Ņem tīru, piemēroti siltu ūdeni. Saki šādu lūgšanu, ja tas pirms kristīšanas ir iespējams. Ja ir jāsteidzas, tad pārej pie 2. punkta.

    Visuvarenais un mīļais Dievs un Tēvs! Mēs Tev pateicamies, ka kristības ūdenī, kas savienots ar Dieva Vārdu, mēs piedzimstam no jauna kā Dieva bērni un mūžīgās dzīvības mantinieki. Mēs Tev pateicamies, ka mūsu grēki Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā tiek mums nomazgāti. Mēs Tevi lūdzam: svētī pēc sava apsolījuma arī šim bērnam Svētās kristības ūdeni, lai tas top žēlastības un dzīvības pilns un mazgā atdzimšanai Svētajā Garā, lai šis bērns iemantotu Tavas žēlastības apsolīto valstību caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu. Āmen.

  2. Slaki ūdeni trīs reizes uz bērna galvas un saki:
    [Vārds], es tevi kristu Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! Āmen.

    Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

    Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevī un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru! Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Tad paziņo draudzes mācītājam par kristību.