5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par mūzika kristiešiem

Johnny Cash: Man In Black

Es griezos tad pie Dieva Tā Kunga, vērsu pret Viņu savu vaigu, Viņu lūgdams un nemitīgi piesaukdams, gavēdams un tērpies sēru drānās un sēdēdams pelnos. Es pielūdzu To Kungu, savu Dievu, un izsūdzēju savus grēkus, sacīdams: ak, Kungs, Tu lielais un bijājamais Dievs, kas uzturi Savu derību un parādi Savu žēlastību tiem, kas Tevi mīl un pilda Tavus baušļus! (Dan. 9:3-4)

Lasīt tālāk »Leonard Cohen: Hallelujah

Un lai šie vārdi, kādus es, žēlastību lūgdams, nesu sava Kunga priekšā, ir tuvi Tam Kungam, mūsu Dievam, dienām un naktīm, lai Viņš apsvērtu Sava kalpa tiesu un Savai tautai Israēlam to tiesu, kāda diendienā tai pienākas. Lai visas tautas virs zemes atzīst, ka Tas Kungs ir Dievs un ka bez Viņa nav cita neviena. [1.Ķēn. 8:59-60]

Lasīt tālāk »


Johnny Cash: Daddy Sang Bass

Dziediet Dievam, muzicējiet Viņa Vārdam, sataisiet ceļu Viņam, kas pa tuksnešiem brauc,- Kungs ir Viņa vārds. Priecājieties Dieva žēlastībā un gavilējiet Viņa priekšā! Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī (Ps.68:5-7).

Lasīt tālāk »


Kings Of Leon: Radioactive

Grupa Kings Of Leon ir trīs brāļi un brālēns. Brāļi Kalebs, Nātans un Džareds Falovili auguši vasarsvētku mācītāja ģimenē, kas kopā ar ģimeni ceļojis apkārt pa ASV dienvidiem, sludinādams to Kungu un likdams dēliem klausīties veco 70.gadu roku. Kad ģimene pārcēlusies uz pastāvīgu dzīvesvietu Nešvilā, puiši, pieaicinādami brālēnu Metjū FalovilU, izveidoja grupu, ko nodēvēja par godu savam tēvam un vectēvam Leonam.

Kings Of Leon

Lasīt tālāk »


Nana Mouskouri: Amazing Grace

Sveicam viņa e-kselenci e-kardinālu e-meritus gviclo jubilejā

Lasīt tālāk »


 1  2 »