42. Kas ir svētīšana?Tu redzi arhīvu par eshatoloģija

Bībele izšķir divus beigu laikus

Jaunajā Derībā un jūdu literatūrā parādās doma par pestīšanas vēstures saistību ar tūkstošgadēm. Visplašāk atzītā pie rabīniem atrodamā nostādne ir saistīta ar Ēlijas tradīciju, kas paziņo, ka pestīšanas vēsture atspoguļo 6 radīšanas dienas, tas ir, pirmie 2000 bija pamestības gadi, kam sekoja 2000 Toras gadi un tad “2000 mesiāniskā laikmeta gadi, bet mūsu grēku dēļ, kuri bija lieli, viss izvērtās tā, kā bija”. Mesiāniskajam laikmetam seko tūkstošgadu sabats – kopā 7 tūkstošgades, kas atbilst 7 radīšanas dienām. Tikai tad sāksies “nākamā pasaule”. Par tālejošo eshatoloģisko perspektīvu Jēzus ļoti skaidri un plaši runāja gan līdzībās, gan Mt.24, Mk.13 un Lk.21. Ja Viņa eshatoloģisko uzsvaru uzskata par patiesu, tad šīs nodaļas vajadzētu akceptēt kā Viņa domāšanas interpretācijas.

Bībele izšķir divus beigu laikus

Lasīt tālāk »Jēzus Savas mācības par pēdējām dienām gaismā

Mēs varbūt nevaram izprast Jēzus dzīvi un mācību, ja neatzīstam, ko Viņš ir sacījis par pēdējām dienām un Savu otro atnākšanu. Bībelē eshatoloģija – “beigu laiku” zinātne” – neierobežojas ar pēdējo dienu vēsturiskā haosa aplūkošanu. Grieķu vārds eschaton ietver visu, kas ir saistīts ar “beigām”: cilvēces galīgo vēsturisko krīzi, indivīda nāvi, elli, Kristus otro atnākšanu, Bībelē pieminēto iespējamo tūkstošgadu valstību, pēdējo tiesu un mūsu vietu debesīs. Šo visaptverošo mērogu nevajadzētu sašaurināt.

Jēzus Savas mācības par pēdējām dienām gaismā

Lasīt tālāk »


Kristīgās cerības pamats un saturs

Kas ir pēdējās lietas? Šeit runa ir par tā redzamu piepildījumu, par ko runā Jēzus Kristus evaņģēlijs un kas tajā apsolīts: Kristus atkalatnākšana [otrā atnākšana vai atgriešanās] un līdz ar to Dieva valdīšana (Dieva valstība), Dieva, Kurš tad ir viss iekš visa (1.Kor.15:28; 13:12).

Lasīt tālāk »


Mirušo augšāmcelšanās

Neskatoties uz to, ka bezdievji gan apšauba (1.Kor.15:35), gan zaimo (Ap.d.17:32) mācību par augšāmcelšanos, neskatoties uz to, ka viņiem piemīt dabiskas zināšanas par Dievu kā visuvarenu Radītāju un visuma Ķēniņu, kurš spēj visu (Rom.1:19-20), un līdz ar to viņu neticībai nav attaisnojuma (1.Kor.15:35 un turpm.), kristietim tā ir bezgalīga prieka un mierinājuma avots (1.Kor.15:20-22; ticības apliecības trešais loceklis: “Es ticu uz miesas augšāmcelšanos”).

Lasīt tālāk »


Pēdējā tiesa

Kristus otrajai atnākšanai un mirušo augšāmcelšanās notikumam nekavējoties sekos pēdējā tiesa (Mt.25:31-32: “Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā, [..] tad Viņš sēdēs uz sava godības krēsla un visas tautas būs sapulcētas Viņa priekšā”). Šī tūlītējā saistība starp Kristus otro atnākšanu, vispārējo augšāmcelšanos un pastaro tiesu izslēdz tūkstošgadu miera valstības iespēju, jo, runājot par pēdējām lietām atklāti pasludinot (doktrinālais pamats), Raksti nepieļauj hiliasma mācību par Kristus valdīšanu uz zemes.

Pēdējā tiesa

Lasīt tālāk »