39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Paļauties tikai uz Dievu? …tas ir Kā?

Kas paļaujas vienīgi uz Dievu, tam sirdī valda trīs lietas:

1. Īsta dievbijība »

2. Patiesa mīlestība uz Dievu »

3. Patiesa paļaušanās uz Dievu »

Patiesa dievbijība ir tā, ka mēs vienmēr dzīvojam Dieva vaiga priekšā un ar svētu biklumu kā bērni pat vismazākajā niekā sargājamies pārkāpt Dieva gribu.

Dievbijīgs cilvēks nedz baidās no Dieva, nedz arī bēg no Viņa, bet bīstas un sargās grēkot, jo viņš mīl un godā Dievu.

Un Ābramam bija deviņdesmit deviņi gadi, kad tas Kungs atklājās Ābramam un teica viņam: “Es esmu tas Visu­varenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns.”[1.Moz.17:1]

Lai To Kungu bīstas visa pasaule. Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji! [Ps.33:8]

Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu? [1.Moz.39:9]

Bijība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. [Ps.111:10]

Īsta mīlestība uz Dievu ir ja cilvēks mīl Dievu vairāk par visu, ja viņa sirdī tā ir visdārgākā manta un vislielākais prieks. Tad cilvēks atstāj visu, kas viņu šķir no Dieva, un labprāt dzīvo pēc Viņa baušļiem.

Kad Tu esi mans, tad man nevajaga ne debess, ne zemes! Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi! [Ps.73:25-26]

Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. [Mt.10:37]

Jēzus viņam atbildēja: “Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet Tēva, kas mani sūtījis. [Jņ.14:23-24]

Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. [1.Jņ.5:3]

Patiesa paļaušanās uz Dievu ir, kad mēs patiesi paļaujamies uz Dievu, ticot, ka Dievs rūpējas par mums visos dzīves brīžos un vadīs mūs līdz galam debesu svētlaimē. Tad mēs arī gaidām no Viņa tikai to, kas mums patiesi nāk par labu.

Bet viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” [Mt.4:4]

Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. [Sal.pam.3:5-6]

Un sacīja: “Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, tā Kunga vārds lai ir slavēts!” [Īj.1:21]

Kristīgā Mācība »

Piezīme: Diskusija par tēmu: “Vai iemīlēšanas var apslāpēt mīlestību uz Dievu.”Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.