106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?


Kristīgā mācība

LUTERĀŅU DEVĪZE

Dieva Vārds un Lutera mācība pastāv tagad un arī mūžībā.

Gottes Wort und Luthers Lehr’ vergehet nun und nimmermehr.

1. Papildinājums
TĀ KUNGA SVĒTĪBA

Īss izskaidrojums pēc Mārtiņa Lutera mācības

Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kunga lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!


1. Kas ir Tā Kunga svētība?

Dievs deva svētību Mozum un lika priesteriem tā svētīt Israēla bērnus. Kungs sacīja: “Un lieciet manu vārdu šādi uz Israēla bērniem, un Es tos svētīšu.”

Uzdevums: Lasi 4.Moz.6:22-27.


2. Kas ir Dieva vārds, ar kuru Kunga svētība tiek dota visai Baznīcai un katram kristietim atsevišķi?

Tas ir žēlīga, svētījoša trīsvienīgā Dieva vārds. Svētībai ir trīs daļas, un Dieva vārds tiek minēts trīs reizes.

Kunga svētības vietā dažreiz var lietot arī tāda paša satura apustulisko svētību:

“Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!” [2.Kor.13:13]


3. Kāda ir pirmā svētība?

Pirmā svētība ir: “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā!” Šajā gadījuma Kungs svēti un pasarga savus ticīgos laicīgas dzīves visas lietās, kā, piemēram, valdības un dzimtenes, laulības un ģimenes pavarda, dzīvības un veselības, darba, mantas un iztikas jautājumos.

Uzdevums: Salīdzini Lutera Mazā Katehisma izskaidrojumus pirmajam ticības loceklim un ceturtajai lūgšanai.


4. Kāda ir otrā svētība?

Otrā svētība ir: “Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevī un lai ir tev žēlīgs.” Šajā gadījumā Kungs mūs svētī tādā veidā, ka Viņš pār mums apgaismo Pestītāja laipno un žēlīgo vaigu; tas spīd pār mums kā “taisnības saule” [Mal.3:20] vai arī tā spīd mums, grēciniekiem, grēku piedošanai, un mēs iegūstam spēku nākt ticībā pie Viņa. Dievs pēc tam apžēlo mūs tādējādi, ka iegūstam spēku un spēju ticībā uz Kristu darīt labus darbus. Otrās svētības sākuma daļa nozīmē grēku piedošanu un beigu daļa — labus darbus.

5. Kāda ir trešā svētība?

Trešā svētība ir: “Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!” Kad pār mums nāk bēdu laiki, liekas, ka Tas Kungs būtu pagriezis savu vaigu no mums projām un būtu uz mums dusmīgs. Tomēr arī tad Viņš mūs svētī— ar evaņģēlija skaistajiem žēlastības apsolījumiem bēdu smagums tiek mazināts. Dievs piedod mums grēkus. Mēs iegūstam sirdsapziņas mieru, un Kristus atkal atspīd pār mums kā “taisnības saule”. Šī svētība atbrīvo mūs no bēdu sloga, un ticībā sev mēs atkal mantojam mieru.


6. Kādos gadījumos Kungs runā uz mums Savu Vārdu īpaši?

Kungs dod mums savu svētību īpaši, kad mēs sapulcējamies pie Dieva Vārda un svētajiem sakramentiem, savai draudzei, kad mācītājs dod tai Kunga svētību. Tā Kunga svētības iegūšana jau ir pietiekams iemesls, lai piedalītos dievkalpojumā. Mūsu Kungs bez savas svētības nepamet arī tos, kuri dažādu šķēršļu, kā arī slimības vai vecuma nespēka dēļ netiek uz kopīgām sanāksmēm, lai gan velētos tajās piedalīties. Arī viņiem nāk palīdzība no Kunga, un Viņš ir to patvērums. Arī viņi gūst tās pašas svētības un ir ietverti draudzes lūgšanās.

Lapas: 1 2 3 4