92. Kāds ir laulības nolūks?Tu redzi 2015.gada arhīvu

Cilvēka atbildība

Atšķirībā no eņģeļiem, kam piemita pilnīga garīga brīvība, cilvēka brīvība ir atkarīga no apkārtējās pasaules iespaidiem. Mēģinot to aprakstīt līdzības veidā jāsaka, ka cilvēks nekad nav ģenerālis, bet ierindnieks. Cilvēka rīcība tādēļ vienmēr ir atkarīga no kāda augstāka spēka, kas valda pār mums. Šā iemesla dēļ cilvēks var būt pagrimis vai taisnīgs daudz lielākā mērā, nekā tas ir atkarīgs no viņa dabiskajām spējām.

cilvēka atbildība

Lasīt tālāk »Jēzus sludina Evaņģēliju

Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.” Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: “Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.” [Lk.4:17-21]

Jēzus sludina Evaņģēliju

Lasīt tālāk »