20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?Tu redzi Reinhards Slenczka arhīvu

Kunga pirmais vārds: Svētīgi!

“Svētīgi!” [Mt.5:3]

Kunga pirmais vārds: Svētīgi!

Lasīt tālāk »Kungs atdarīja savu muti

Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības Evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju; un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja. Un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapoles, no Jeruzalemes, no Jūdejas un viņpus Jordānas gāja Viņam pakaļ. Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa. Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams.. [Mt.4:23-5:2].

Kungs atdarīja savu muti

Lasīt tālāk »


Par sekošanu

Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, ir pie mums klātesošs ar Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu vārdu, kurā Viņš uz mums runā un ar kuru Viņš darbojas ar mums. Šādā veidā ar Svētā Gara spēku cilvēki tiek aicināti trīsvienīgā Dieva sadraudzībā un tajā uzņemti ar Kristību.

Par sekošanu

Lasīt tālāk »


Halcedonas ticības apliecība

Halcedonas formula: Mācība par divam dabām

Halcedonas formulai (451.gads) kā έρμενεία τού συμμβολου – 325 un 381 g. simbolu skaidrojumam – ir precizējošā un robežojošā funkcija Jēzus Kristus, Kunga un Dieva vienpiedzimūšā Dēla apliecināšanā.

Lasīt tālāk »