162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?Tu redzi Johans Konrads Vilhelms Loe arhīvu

Svētīts lai top mūsu Kungs Jēzus Kristus

Dieva vārds pastāv pāri visām lietām, tas ir svēts un neaizskarams, neviens nespēj darīt Viņu nesvētu, nekādi grēki nevar pacelties līdz Viņa augstumiem un Viņu aptumšot. Bet, ak vai! Ko gan atziņa, ka Dieva vārds pats par sevi ir un paliek svēts, palīdz cilvēkam, ja viņš Dieva Vārdu nesvētī un tāpēc pats arī netop svētīts! Virs zemes Dieva vārds ir pazīstams, taču svētie iet mazumā – kur paliek Dieva vārda svētīšana? Draudze saka un nopūšas: “Svētīts lai top Tavs vārds!”

Svētīts lai top mūsu Kungs Jēzus Kristus

Lasīt tālāk »Viņu lūdzot Dieva vārdu piesaucam

Iepriekšējā daļa

Tēvs ir Saule, Dēls ir spožums un gaišs Tēva attēls, Svētais Gars ir Uguns no lielās, svētās Saules, kā Svētie Raksti saka; Saule, Spožums un Uguns pasludina Trīsvienīgo Dievu – tie ir Viņa vārdi. Rīta zvaigzne ir tā vienīgā Pirmdzimtā Vārds, no kura bagātības visi pēc tam dzimušie Dieva bērni saņem gaismu, spožumu, mīlestību un spīd mūsu vidū kā jaukas zvaigznītes.

Lasīt tālāk »


Svētīts lai top Tavs vārds

Dieva desmit baušļus mēs esam saņēmuši uz divām plāksnēm, divās daļās arī iedalām svēto lūgšanu. Uz pirmās plāksnes rakstītie pirmie trīs baušļi rāda mums mūsu vajadzības pēc Debesu mantām: paša Kunga, Viņa vārda un Viņa svētā miera. Arī svētās lūgšanas pirmajā daļā lūdzam pēc Viņa vārda svētīšanas, Viņa valstības atnākšanas, un lai viss notiktu pēc Viņa svētā prāta. Otrā akmens plāksne liek ņemt vērā un sargāt pasaulīgās vajadzības: mājas, godu, dzīvību, mantu, laulību un savu tuvāko. Tāpat arī svētās lūgšanas otrā daļa mums māca lūgt pēc atpestīšanas no trūkuma, grēku parādiem, kārdināšanām un visa ļauna.

Svētīts lai top Tavs vārds

Lasīt tālāk »


Mūsu mīļais Tēvs

Ak, kaut visi kristīgie cilvēki savās sirdīs nestu šo mīlestību un vienmēr paliktu šādā pastāvīgā, sirsnīgā lūgšanā! Tad drīz vien būs citādi, visa kristīgā draudze spētu lūgt daudz sirsnīgāk, svētāk un spēcīgāk! Tad tiem, kam ir, taptu dots pārpārēm – proti, tas labums no Gara un lūgšanas, kas māca mūs lūgt. Tad pasaules vaimanas, kas mūs spiež nopūtās lūgt: “Mūsu Tēvs!”, mitētos un pārvērstos laimē. Tad ne vairs nopūzdamies, bet slavējot visuvareno Dievu Tēvu, sajūtot Viņa mīlestību un pateicoties par to, sadraudzībā ar gariem un kopā ar visu kristīgo Baznīcu mēs skandētu: “Mūsu Tēvs!”

Lasīt tālāk »


Jēzus Svētā lūgšana

Sākums

Cik labprāt Viņš pēc mūsu lūgšanām sacītu “Jā!” un “Āmen!”, bet, ak, vai! Tie nabaga cilvēki taču to negrib! Dažiem tumsība ir daudz mīļāka nekā gaisma, tie nespēj atstāt savu māti – pasauli, atstāt, lai par Tēvu iegūtu Debesu Kungu. Šie pasaules bērni nevar caur Dieva vienpiedzimušo Dēlu kā savu brāli nākt pie Tēva debesīs. Tāpēc arī Dieva Dēls nevar sacīt: “Tēvs, es Tev atvedu atkal visus Tavus bērnus!” Viņš var sacīt vienīgi tā: “Es neesmu nevienu no tiem pazaudējis”, Viņam ar asarām acīs jāsaka: “Nevienu, kā vien to pazudušo bērnu, – tos pazudušos bērnus!”

Lasīt tālāk »