18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par svēto piesaukšanu

VAI IR JĀPIESAUC SVĒTIE, KURI IR ŠĶĪRUŠIES NO ŠĪS DZĪVES?

Nē, jo pielūgt ko citu nekā vienīgo Dievu ir grēks pret pirmo bausli (Mt.4:10). Pielūgšana ietver tā Kunga Vārda piesaukšanu visās bēdās (Ps.50:15), un Dievs nedod savu godu nevienam, kurš nav Dievs (Jes.48:11). Tāpēc arī Kristus lūgšanu ir veidojis tā, lai mēs piesauktu to, kurš ir un kurš tiek saukts Mūsu Tēvs debesīs, un nobeidzas ar vārdiem: Jo Tev pieder valstība utt.

Lasīt tālāk »Par laulības kārtu un par priesteru laulību

KAS IR LAULĪBAS KĀRTA?

Tā ir laba, svēta kārta, kuru Dievs pats ir iedibinājis paradīzē un pēc cilvēka krišanas, arī pēc grēku plūdiem, un arī Jaunajā Derībā Viņš ir apstiprinājis, ka vīrs un sieva pēc Dieva iestādījuma tiek likumīgi un nešķirami savienoti kopdzīvei laulībā, lai tādējādi tiktu vairota cilvēku cilts un novērsta netiklība, un vienam pret otru viņiem ir jāizrāda mīlestība, draudzība, kalpošana un palīdzība, kā tas Mājas tāfelē [Haustafel][1] (Ef.5, Kol.3, 1.Pēt.2) abiem – vīram un sievai – tiek norādīts.

Lasīt tālāk »


Par kristīgo Baznīcu

KUR ŠEIT, ZEMES VIRSŪ, ATRODAS ĪSTA KRISTĪGĀ BAZNĪCA, UN KĀ TO VAR PAZĪT?

Kristīgās Baznīcas īstā pazīme nav tā, ka tur sanāk lielākais pūlis (Mt. 7, Lk. 7), nedz arī tā, ka tur atrodas visvarenākie, visgudrākie un visdižākie (1. Kor. 2). Arī tā ne vienmēr ir īstā, patiesā kristīgā Baznīca, kas nes šo titulu un vārdu vai arī atrodas oficiālā [valsts atzītā] kalpošanā, kā to pierāda notikumi ar praviešiem, Kristu un apustuļiem. Nepietiek arī ar to vien, ka saka: tie ir vecaju likumi (Mt. 5, 15). Bet šeit, zemes virsū, īstas, patiesas kristīgās Baznīcas pazīmes ir šādas: tajā tīri un skaidri, bez viltus tiek mācīts Dieva vārds (Jņ. 10, Ef. 2. un 4, 2. Kor. 2, 2. Tim. 1); saskaņā ar Dieva vārdu tiek paturēti vai atlaisti grēki (Mt. 16, Jņ. 20); sakramenti tiek lietoti pēc Dieva kārtības un iestādījuma (Mt. 28); ļaudis lieto sakramentus (Mk. 16, 1. Kor. 10, un 12), klausās Dieva vārdu (Jņ. 10.), pieņem (1. Tes.1, 1. Kor. 15) un atzīst to (Mt. 10), seko tam (Jņ. 10), un piesauc Dievu tā, kā to māca Viņa vārds (Lk. 19, 1. Kor. 1, Ps. 29). Uz šī pamata tiek celts gan zelts, gan salmi – bet kur šis pamats ir un paliek, tur Dievam ir Viņa Baznīca (1. Kor. 3, 1. Ķēn.19).

Par kristīgo Baznīcu

Lasīt tālāk »


Par pastaro tiesu un šķistītavu

KĀDS IR TICĪBAS PIEPILDĪJUMS UN KĀDS IR NETICĪBAS GALA IZNĀKUMS?

Ticības piepildījums ir dvēseļu pestīšana (1.Pēt.1:3) un mūžīgā dzīvība (Jņ.3); bet neticības gala iznākums ir mūžīgā pazudināšana (Mk.16, 2.Tes.1). Šajā dzīvē mēs esam pestīti, taču cerībā (Rom.8, 2.Kor.5). Gan ticības piepildījums, gan neticības gala iznākums pilnīgi un galīgi tiks atklāts laiku beigās, kad Kristus nāks tiesāt no debesīm (1.Pēt.1, 2.Tes.1). Tad taisnie ieies mūžīgajā dzīvībā, bet netaisnie – mūžīgajās mokās (Mt.25, Jņ.5).

Lasīt tālāk »


Nāves grēks vai ikdienišķais

Par to kā atšķiras peccati moralis et venialis. kurus parasti sauc par nāves grēkiem, un ikdienišķie grēki.

Lasīt tālāk »