308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?Tu redzi Dr.Mārtiņš Hemnics arhīvu

Par grēku pret Svēto Garu

TĀ KĀ KRISTUS SAKA, KA IR GRĒKS JEB APGRĒCĪBA PRET SVĒTO GARU, KAS NETIKS PIEDOTA NE ŠAJĀ, NE NĀKAMAJĀ PASAULĒ (MT. 12, MK. 3, LK. 12), – VAI DRĪKSTĒTU VAJADZĒTU ĀTRI UN VIENKĀRŠI SPRIEST, KA KĀDAM IR ŠĀDS GRĒKS?

Šajā jautājumā ir krietni jāuzmanās, lai kopējais Evaņģēlija apsolījums netiktu mācīts tā, it kā daži grēki būtu tik lieli un smagi, ka tie nevarētu tikt piedoti grēciniekam, pat ja viņš atgriežas un tic Kristum. Jo tas nebūtu nekas cits kā mācīt, ka Kristus nopelns nav pietiekams; tā nabaga sirdsapziņa varētu nonākt izmisumā. Senbaznīcā par to ir tikuši izplatīti dažādi maldīgi un kaitīgi viedokļi. Daži ir izteikušies šādi – ja kāds pēc Kristības saņemšanas krīt grēkā, tas viņam nevar tikt piedots. Taču Pāvils šim viedoklim atklāti runā pretī ar korintiešu un galatiešu piemēru, kuri pēc Kristības krita un tomēr atkal tika salīdzināti ar Dievu (2. Kor. 2, Gal. 4). Tā saka arī Kristus par brāļiem, tas ir, – kristiešiem: ne septiņas, bet septiņdesmit reiz septiņas [reizes ir jāpiedod] (Mt. 18, Lk. 17).

Lasīt tālāk »Par Jaunās Derības sakramentiem kopumā

KAS PIEDER PIE JAUNĀS DERĪBAS SAKRAMENTA?

Divas lietas: pirmkārt, ārējais, redzamais elements, zīme, rituāls jeb darbība, kas ir Kristus nolikta, iedibināta caur īpašu vārdu un pavēli Jaunajā Derībā, un visai Baznīcai to ir pavēlēts lietot līdz pat pasaules galam.

Otrkārt, vārds jeb žēlastības apsolījums, proti, – šie sakramenti ir Kristus iedibināti lietošanai tādēļ, ka Viņš caur tiem kā caur ārēju līdzekli un zīmi grib katram ticīgajam dot, nodrošināt, apstiprināt un uz viņu īpaši attiecināt žēlastības apsolījumu, kas Evaņģēlijā vispārīgā veidā tiek apsolīts un sniegts visiem kopīgi.

Lasīt tālāk »


Par Kristību

KAS IR KRISTĪBA?

Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar Dieva vārdiem savienots.

Lasīt tālāk »


Par Tā Kunga Vakarēdienu

KAS IR TĀ KUNGA VAKARĒDIENS?

Tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un patiesās asinis zem maizes un vīna [zīmēm], kuras ēst un dzert, Viņu pieminot, mums ir paša Kristus pavēlēts.

Lasīt tālāk »


Par grēksūdzi un absolūciju

KO KRISTUS DĒVĒ PAR DEBESU VALSTĪBAS ATSLĒGĀM?

Vārdu, pasludinājumu, mācību jeb amatu, kurā pēc Dieva pavēles un dievišķā spēkā tiek paturēti grēki neticīgajiem un tiem, kas tos nenožēlo, bet Kristus dēļ tie tiek atlaisti un piedoti ticīgajiem un tiem, kas grēkus nožēlo (Mt.16:19, Jņ.20:23).

Lasīt tālāk »