87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?


Zvēra zīme – N e-cilvēki

Raksti vēsta par mūžīgām mokām un sodību, ko iemantos tie. kas pakļausies pēdējo laiku bezdievīgajai varai. Te mēs varam skaidri ieraudzīt, ka ne jau bailes no kontroles vai miesas nebrīves, bet pestīšanas apdraudējums būs par iemeslu tam, ka kristieši labāk izvēlēsies nāvi, bet nepielūgs zvēru un nepieņems viņa zīmi. Par iespējamiem iemesliem, kas zvēra zīmi pieņēmušos šķirs no pestīšanas Kristū, varēs izlasīt šī raksta turpinājumā.


Šobrīd šī visai nozīmīgā lieta vienkārši jāpatur prātā un jāpievēršas ļoti konkrētam jautājumam: ko tādā situācijā darīt? Kā šādos apstākļos, kad visi nepakļāvīgie būs pakļauti bada un nāves briesmām, pastāvēt?

Pirmā doma, kas daudziem nopietniem kristiešiem ienāk prātā, kad tie aptver situācijas nopietnību, ir meklēt iespējamu patvērumu ārpus tirāniskā un bezdievīga režīma robežām, kad Bībelē minētais laiks būs klāt. Tas pirmajā brīdī šķiet dabisks un salīdzinoši vienkāršs risinājums, ko daudzi, iespējams, mēģinās īstenot. Taču vairums to nevarēs, un ari Bībele mūs nemudina to darīt, bet aicina uz pavisam ko citu. Tūlīt pēc iepriekš citētā apraksta par mocībām, kas būs jāizcieš tiem, kuri zvēram būs izrādījuši savu “lojalitāti, seko piebilde, kas attiecas uz ticīgajiem, kuri nepakļaujas zvēram: “Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.” Tie tiek mudināti izturēt un paciest, nevis bēgt. Viņiem būs jābūt par pasaules gaismu un zemes sāli arī šajos grūtajos laikos.

Tāpat daudzviet citur Svētie Raksti liecina par īpaši grūtiem laikiem, kas sagaida Baznīcu pasaules galā. Šis laiks kristīgajiem būs ļoti grūts, taču Dievs tos izglābs un saīsinās pārbaudījumu laiku, lai tie neietu bojā -”Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas” (Mt.24:22) -, jo Kristus ir devis savai Baznīcai apsolījumu, ka tā paliks un būs šajā pasaulē līdz pat pasaules galam (Mt. 8:20). Kad liksies, ka Baznīcai un ticīgajiem neglābjami jāiet bojā. Kristus nāks un uzvarēs netaisno.

Kā tad pastāvēt pēdējos grūtajos laikos? Kādas ir iespējas to izdarīt? Bībele taču vēstī, ka bez zvēra vārda vai viņa skaitļa zīmes nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Šobrīd var mēģināt atbildēt uz šo jautājumu tikai tādā gadījumā, ja pravietojumā pieminēto notikumu laiks ir jau tuvu klāt, par ko, iespējams, liecina daudzās iepriekš pieminētās zīmes. Ja pravietojums ir attiecināms uz kādu citu, daudz vēlāku laiku, tad mēs varam tikai atviegloti nopūsties; par to, kā tajos laikos pastāvēt, domās nākamās kristieša paaudzes.

Ja pašreiz notiekošie procesi pārskatāmā – viena cilvēka mūža – laikā īstenosies kā Rakstos pieminētie notikumi, tad kristīgajiem, ja pareizi saprotam šos procesus, tomēr būs ierobežota iespēja izdzīvot naidīga režīma apstākļos.

Ja zīme, bez kuras nevarēs ne pirkt, ne pārdot, ir kāds mums pazīstamā mikročipa tālāks atvasinājums, tad šis digitālo tehnoloģiju implants pamatā pildīs trīs funkcijas:

    a) aizstās naudas karti (skaidras naudas un plastikāta karšu, visticamāk, drīzumā vairs nebūs);

    b) aizstās personu identificējošos dokumentus (tiks lietots arī mājokļa, seifa, auto aizdedzes un citu atslēgu vietā);

    c) tiks izmantots pārvietošanās un cita veida kontrolei un izsekošanai. Vismaz sākotnējā posmā tas arī varētu būt pamatā viss. Vēlākajā posmā varētu nākt klāt arī vēl kādas citas lietošanas jomas.

Visgrūtāk, protams, ir iztikt bez naudas, tāpēc ari pravietojumā tiek runāts par pirkšanu un pārdošanu, tā ir galvenā zvēra zīmes pazīme. Ja mikročips aizstās naudu vai plastikāta naudas karti, tad kādas iespējas vēl paliek pirkt un pārdot bez skaidras naudas vai naudas kartēm?

Šobrīd līdztekus šiem maksāšanas līdzekļiem pastāv arī tāds elektronisko norēķinu un tirdzniecības veids, kas īstenojams ar datora palīdzību tīmeklī un ļauj iztikt bez papīra naudas un plastikāta kartēm. Izmantojot šādu norēķinu un tirdzniecības veidu, iespējams kādu laiku vēl varēs apiet tos norēķinu veidus, kas būs saistīti ar implantētajiem mikročtpiem. Jādomā, ka šāda iespēja vismaz pirmajā laikā būs, jo norēķinos ar privātpersonām (piem., algas pārskaitījums uz kontu), firmām un organizācijām būs pagrūti iztikt bez tradicionālā elektroniskā naudas pārskaitīšanas veida – no konta uz kontu ar datora palīdzību. Te, cerams, vismaz sakuma, nekāds čips nebūs vajadzīgs. Tā varēs apmaksāt dažādus rēķinus, pirkt un pārdot nepieciešamās preces.

Protams, Bībele atklāj, ka tirāniskais režīms visādi centīsies panākt (Atkl. 13:15; vārds panākt, sengrieķu burtiski “darīt” visticamāk norāda uz ilgāku procesu), lai ar laiku neviens nevarētu izvairīties no zīmes pieņemšanas. Tas nozīmē, ka legālā veidā pilnīgi izvairīties no sistēmas tirānijas nevarēs.

Kāds liktenis tad sagaidīs tos. kas atteiksies zīmi pieņemt? Tiem būs jākļūst par izstumtajiem kopā ar bezpajumtniekiem, noziedzniekiem un citiem deklasētajiem, kas arī tīši vai netīši būs ārpus oficiāli legālās sistēmas.

Īpašs konspirēts pretspars tirāniskajai sistēmai visdrīzāk sagaidāms no organizētas noziedznieku pasaules, kurai ir ļoti liels materiālais, intelektuālais un pat militārais potenciāls. Arī legālā biznesa varenajiem var būt savas intereses, kas atšķirsies no varas īstenotāju interesēm. Varbūt no tā savs labums atleks arī kristīgajiem, kas būs spiesti glābt savas un savu bērnu dzīvības un dvēseles.

Tajos grūtajos laikos tiem būs jāizmanto katra kaut cik pieņemama iespēja, lai varētu izdzīvot, nenododot Kristu. Jāatceras, ka laiks, par ko runājam, būs nebijušas laicīgas pārticības un ārēja miera laiks, kad cilvēki sacīs: “Nu ir miers un drošība!” (1.Tes.5:3), varbūt no šīs pārticības kas atbirs arī izstumtajiem.

Tāpat jāņem vērā, ka tie, kas zvēra zīmi būs pieņēmuši, tāpēc jau uzreiz nekļūs ļauni un necilvēcīgi morāla ziņā. Varbūt to starpā būs arī tādi, kas atbalstīs kristiešus sava tīri cilvēciskā krietnuma vai arī kādu interešu dēļ. Taču mūžīgo dzīvību viņi ar to iemantot nevarēs, jo, kā liecina Raksti, pieņemtā zvēra zīme tos būs šķīrusi no Kristus. Protams, viss iepriekš sacītais par izdzīvošanas iespējām pēdējo vajāšanu laikos ir tikai vairāk vai mazāk hipotētiska iespēja, kuras daudziem varbūt nemaz nebūs. Tos Dievs būs izredzējis apliecināt savu ticību ar asinīm un tā iemantot nevīstošu dzīvības vainagu. Uz to katram patiesam kristietim būtu jābūt gatavam vienmēr.

Pārcilvēks? Cilvēks? Necilvēks?

Ielūkojoties pasaules vēsturē, nav grūti pamanīt, ka pagātnes totalitāro režīmu centieni īstenot kontroli pār sev pakļautajiem cilvēkiem parasti iet roku rokā ar vēl kādu līdz šim nepiepildītu sapni – būtiski izmanīt pašu cilvēku.

Kāds piemērs no antīkās pasaules. Senajā Spartā valsts pārvalde bija pakļāvusi sabiedrības dzīvi pilnīgai kontrolei un militarizētai disciplīnai – valdošajai sabiedrības šķirai piederošie zēni, sasniedzot septiņu gadu vecumu, tika nošķirti no vecākiem un ģimenēm un tika īpašā veidā audzināti par profesionāliem karavīriem. Sasniedzot 20 gadu vecumu, tiem visiem bez izņēmuma uz 10 gadiem bija jākļūst par obligātā dienesta karavīriem. Tikai 30 gadu vecumā tie kļuva par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, taču arī šī “pilntiesība” bija visai dīvaina – tie dzīvoja kazarmu kopienas dzīvi. Līdztekus šādai drastiskai savu pilsoņu kontrolei Spartas režīms īstenoja arī savdabīgu tautas dzīvā spēka “uzlabošanu” jeb patiesībā – genocīdu pret savu tautu: jaundzimušie, kas nebija gana stipri, lai nākotnē kļūtu par labiem karavīriem, tika vienkārši nomesti no klints.

Līdzīgi centieni izveidot “kvalitatīvāku”, “pilnvērtīgāku” cilvēku bija arī citiem totalitārajiem režīmiem: 20.gadsimtā nacisti attīstīja rasu teoriju – rases un tautas sadalīja “pilnvērtīgajās” un “nepilnvērtīgajās”, iznīcināja “nepilnvērtīgos” savā un citās tautās un pat veselas “nepilnvērtīgās tautas”, bet viņu vadonis murgoja par Pārcilvēku, ko esot redzējis savās paranoiskajās vīzijās. Arī komunisti runāja par jauna cilvēka, komunisma cēlēja, tipa izveidi – gan ne ar rasistiskām, bet – ar šķiriskām metodēm. Vienkārši cilvēks totalitāristiem īsti nekad nav derējis, ir bijis vajadzīgs kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks.

Mūsdienās, kā to liecina neskaitāmas fantastikas filmas un grāmatas, cilvēks drosmīgi sapņo šo sapni tālāk, un mūsdienu tehnoloģijas to atļauj: gēnu inženierija, digitālās biotehnoloģijas, kas meklē iespēju organiski savienot digitālās tehnoloģijas un dzīvo organismu, savienot mākslīgo un dabisko intelektu, jau ir šodienas realitāte. Arī šai tēmai ir zināma saistība ar mūsu apskatāmo jautājumu. Ievadā tas tika izteikts ar tēzi: Šīs [zvēra zīmes] tehnoloģijas, iespējams, būs saistītas ar cilvēku bioloģisku izmainīšanu. Dažas vietas Atklāsmes grāmatā ļauj šādu hipotēzi izvirzīt. 16. nodaļa vēstī par septiņiem Dieva dusmu kausiem jeb mocībām, kas piemeklēs pasauli un baznīcu, domājams, pašos pēdējos laikos pirms Kristus otrās atnākšanas – pēdējās paaudzes dzīves laikā.

Pirmā no šim mocībām skar tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi: “Pirmais [eņģelis] gāja un izlēja savu kausu pār zemi, tad piemetās ļauni, nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņa tēlu.” (Atkl.16:2) Šis teksts vedina uz domām, ka tie, kas būs pieņēmuši zvēra zīmi, bioloģiski atšķirsies no pārējiem cilvēkiem, jo šī fiziskā mocība skars tikai viņus, pārējie paliks neskarti. Šo hipotēzi pastiprina arī tas, ka gan totālās kontroles, gan cilvēka bioloģiskās izmaiņas un mākslīgā un dabiskā intelekta “sintēzes” tehnoloģijas šobrīd attīstās vienlaikus un iespēja tās apvienot vienotā sistēmā ir visai liela un iekārojama.

Kāpēc gan cilvēks būtu bioloģiski jāmaina, un kā tas varētu sekmēt cilvēka kvalitātes uzlabošanu? Te varētu minēt vairākus aspektus. Gēnu inženierijas prakse liecina, ka, izmainot Dieva radīto kārtību, kas nosaka katras dzīvās radības raksturīgās īpašības, var iegūt jaunas īpašības. Nevarētu gan sacīt, ka rezultātā vienmēr veidojas kas tiešām labāks un kvalitatīvāks, bet parasti tiek iegūtas īpašības, kas izdevīgākas ražotājiem un tirgotājiem.

Piemēram, ģenētiski modificētā pārtika. Augļi un dārzeņi, kas šādā veidā modificēti, ir vieglāk izaudzējami un saglabājami, jo tos vairs “nepazīst” tie kaitēkļi un slimības, kas piemeklēja nemodificētos, un arī saglabājas tie ievērojami ilgāk nekā parastie augļi un dārzeņi. Lielveikalu plauktos var iegādāties zemenes ar baktēriju gēniem, rīsus ar ledus zivs gēnu un daudzus citus gēnu inženierijas brīnumus. Vai šie produkti vienmēr ir kvalitatīvāki? Mēs pērkam un ēdam tomātus, gurķus, ābolus un daudz ko citu, kā garša vairs nav tāda kā parastiem, Dieva radītiem, tomātiem, gurķiem, āboliem. Toties noliktavās šie mākslīgie augļi un dārzeņi saglabājas mēnešiem un pat gadiem ilgi. Liela daļa no tiem ir ne vien negardi, bet arī neveselīgi, tomēr šādu produktu tiek veidots aizvien vairāk un vairāk – par spīti nopietniem zinātnieku brīdinājumiem, ka šādi iegūta pārtika izraisa bīstamas saslimšanas.

Izskatās, ka līdzīgi tam, kā ar gēnu inženierijas palīdzību var izaudzēt tādus augļus, dārzeņus un dzīvniekus, kas peļņas ziņā ir izdevīgi ražotājiem un tirgotājiem, drīz vien būs iespējams arī cilvēku ģenētiski “uzlabot” tā, kā tas kādam būs izdevīgi. Jo arī cilvēks patērētāju sabiedrībā saskaņā ar tās vērtībām tiek skatīts kā varas un peļņas gūšanas objekts.

Nav grūti iedomāties, kādas peļņas iespējas parādīsies, ieviešot dažādas gēnu tehnoloģijas: ja ar dažādu dzīvnieku, augu, mikroorganismu vai zivju gēniem varēs visādi uzlabot cilvēku – uzlabot viņa ārieni, fiziskos dotumus, dzīves ilgumu, izturību pret agresīviem vides faktoriem, organisma pretestības spējas pret dažādām slimībām u.tml. Šādas tehnoloģijas gan būtu ejoša prece.

Līdzīgi būs arī gadījumā ar mākslīgā un dabiskā intelekta sintēzes tehnoloģiju ieviešanu. Tas pavērs jaunas, nebijušas iespējas informāciju tehnoloģiju biznesā. Iedomāsimies – cilvēkiem atkritīs darbietilpīgā un apgrūtinošā informācijas apguve, vajadzīgo informāciju varēs vienkārši lejuplādēt no tīmekļa tieši smadzenēs. Pilnīgi iespējams, ka, samaksājot kādus 200-300 eiro, varēs lejuplādēt krievu, japāņu, suahili, ķīniešu vai jebkuru citu valodu, par kādu pavisam nieka naudiņu vai pat pilnīgi bez maksas varēs gūt neierobežotu pieeju telefonu vai adrešu grāmatai un dažādām citādām izziņām, par samaksu varēs lejuplādēt tieši galvā anekdotes, aforismus, likumus, melodijas, dziesmu tekstus, dzejoļus, stāstus utt. – ikkatrs varēs kļūt “erudīts”, “asprātīgs” un “kompetents”. Bet varas ļaudīm būs vieglāk kontrolēt visu, arī galvā notiekošo.

Gan jau būs domāts arī par cita veida uzlabojumiem: kustību koordinācijas, reakcijas ātruma, muskulatūras darbības digitālie un digitāli ģenētiskie stimulatori arī būtu ļoti vajadzīga prece. Par kādu pārcilvēku gan varēs tapt cilvēks pārskatāmi tuvā nākotnē! Un cik gan šaurpierīgi un primitīvi salīdzinājumā ar šiem pārcilvēkiem izskatīsies tie, kas izvēlēsies palikt vienkārši par cilvēkiem!

Kādā veidā zvēra zīmes tehnoloģijas varētu būt saistītas ar nupat apskatītajiem gēnu inženierijas un digitālo tehnoloģiju iespējām? Raksti nedod uz to atbildi, bet, šķiet, tikai atklāj tādu situāciju, kas liecina, ka tiek skarti visbūtiskākie cilvēka fiziskās esības aspekti. Bez pieminētās rakstu vietas, Atkl. 16:2, ir arī citas, kas norāda uz cilvēka cilvēciskās būtības izpostīšanu. Zvēra zīmes sakarā 13. nodaļā (8. p.) ir kāds nepaskaidrots, bet ļoti uzsvērts izteikums: “Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis; un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši”.

Mēs šeit neapskatīsim atsevišķi zvēra un cilvēka skaitli 666, jo šobrīd, šķiet, neko noteiktu par to vēl nevar pasacīt; šī skaitļa noslēpums skaidrāk atklāsies vēlākā laikā. Būtu tikai īpaši jānorāda uz to, ka zvēra skaitlis ir arī cilvēka skaitlis, tātad zvēra zīme attiecas uz pašu cilvēka būtību un ietiecas tajā.

Iespējams, zvēra zīmes saistība ar cilvēka bioloģisko izmainīšanu izveidosies tādēļ, ka šādā apvienojumā būs vienkāršāk realizēt iepriekš minētās tehnoloģijas, jo apvienot tās vienā tehnoloģijā būs ērtāk un varai noderīgāk, taču var gadīties, ka tā būs tehnoloģiska nepieciešamība zvēra zīmes ieviešanai. Varbūt varas vēlmes īstenot savus absolūtā totalitārisma ideālus nevarēs realizēt pie cilvēka un būs vajadzīgs kaut kas vairāk par cilvēku.

Bet patiesībā – visburtiskākajā veidā – necilvēks, …vairs ne cilvēks.

« Lasīt sākumu | Iepriekšējā daļa | Turpinājums »

[Pārpublicēts no Biķeru Draudzes Avīzes Nr.9(25)]Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.