61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?


Vis augstākā matemātika

Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīts, ka izglābto ir 144 000. Vai tiešām tik vien no visas cilvēces? Vai tad mācītāju vien nav bijis šāds skaits?

vis augstākā matemātika


144 000 Jāņa atklāsmes grāmatā pieminēti trīs reizes (Atkl.7:4; 14:1,3). Būtu svarīgi ievērot, ka Jāņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļā ir pieminētas divas grupas: 144 000 (Atkl.7:4) un “liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī: “Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram.”" (Atkl.7:9-10) Šī lielā ļaužu pulka pieminēšana norāda, ka konkrēts atpestīto skaits nav saskaitāms un nebūt nav ierobežots ar 144000.

Kā norāda Svēto Rakstu skaidrotāji, 144 000 simboliski apzīmē karojošo baznīcu virs zemes, kas vēl izcīna savu ticības cīņu un veic savu misiju pasaulē, bet nesaskaitāmais pulks -triumfējošo baznīcu debesīs, kas ticības cīņu beigusi un uzvaru sasniegusi.

144 000 nav konkrēts ticīgo skaits virs zemes, bet simboliskā valodā izsaka visu ticīgo kopumu virs zemes cauri visiem laikiem. Lai to labāk saprastu, ir vajadzīgs neliels ieskats Jāņa atklāsmes grāmatas simbolikā.

Skaitlis 144 000 veidojas, sareizinot Dieva tautas – Israēla cilšu – skaitu divpadsmit ar divpadsmit tūkstošiem no katras cilts, kas tiek apzīmogoti. Divpadsmit Israēla ciltis bija Vecās derības baznīca, taču jāņem vērā, ka Jāņa atklāsmes sarakstīšanas laikā divpadsmit cilšu vairs nav.

Kad asīrieši 722. gadā pirms Kristus dzimšanas izpostīja Ziemeļu valsti, kurā dzīvoja desmit no divpadsmit Israēla ciltīm, un aizveda visus iedzīvotājus trimdā, no kuras tie neatgriezās, tad Dieva Israēlī paliek tikai divas ciltis – Jūdas un Benjamiņa. Kāpēc tad Jaunajā Derībā atkal tiek pieminētas visas divpadsmit ciltis?

Apustulis Pāvils māca, ka ar Kristus Evaņģēlija pasludinājumu pagāni tiek piepulcināti Dieva Israēlim (Ef.2:11-20; Rom.11:17-26) iztrūkstošo desmit cilšu vietā caur ticību Kristum. Tādējādi, lai gan tiesā veidā tiek runāts par 144 000 no divpadsmit Vecās derības ciltīm, Šis simboliskais skaitlis apzīmē arī Jaunās derības laiku baznīcu.

Šāda veida valodu runā arī Kristus uz saviem divpadsmit apustuļiem, apsolīdams viņiem, ka tie sēdēs uz divpadsmit krēsliem un tiesās divpadsmit Israēla ciltis (Mt.19:28). Šeit Jaunās derības baznīca, kas celta uz apustuļu (Jaunā derība) un praviešu (Vecā derība) pamata (Ef.2:20) tiek saukta par divpadsmit Israēla ciltīm, jo tā ir Vecās derības baznīcas turpinājums.

Skaitlis 144 000 veidojas no 12x12x1000, un Bībeles pētnieki uzskata, ka tas Jāņa atklāsmes grāmatas simboliskā valodā nozīmē 12 [Vecās derības patriarhi] x 12 [Jaunās derības apustuļi] x 1000 [gadu laikmets, kas simboliski attēlo Jaunās derības laikmetu]. Tādējādi skaitlis 144 000 simboliski apzīmē karojošo baznīcu vīrs zemes, kas celta uz apustuļu un praviešu pamata un pastāvēs visas dienas līdz pasaules galam.

[Pārpublicēts no Biķeru Draudzes Avīzes Nr.3 (28)]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.