247. Kā tu vari saprast miesas augšāmcelšanos?


Vienmēr ir cerība

Pēc sava brāļa Ābela noslepkavošanas, Kains atsvešinājās gan no savas ģimenes, gan arī no Dieva. 1.Mozus grāmatas 4.nodaļā mēs lasām, ka Kains “aizgāja no Dieva acīm”. Viņš kļuva par “tekuli un bēguli virs zemes”.

Vienmēr ir cerība

Vēl joprojām miljoniem cilvēku dzīvo atsvešinātībā no Dieva. Piemēram, pēc ateistiskās Padomju Savienības sabrukšanas jaunizveidotās valdības piedzīvoja lielu sajukumu un 300 miljoniem iedzīvotāju vairs nebija, kam ticēt. Daudzi no viņiem šobrīd līdzinās Kainam – viņi ir kā garīgi “tekuļi un bēguļi”, tālu no Dieva.

Pēdējās desmitgadēs kā rietumeiropieši, tā Amerikas Savienoto valstu un Kanādas iedzīvotāji ir dedzīgi pievērsušies materiālismam. Taču, kaut arī daudzi no viņiem piedzīvo vēl nepieredzētu pārticību, šo ļaužu sirdis ir tikpat tukšas kā bijušās PSRS iedzīvotājiem. Visi šie cilvēki ir kļuvuši par Kaina un viņa ģimenes līdziniekiem garīgajā “bēguļošanā”.

Pie šo siržu tukšuma un garīgās bēguļošanas nav vainojams nedz materiālo labumu, nedz arī komforta trūkums. Garīgais tukšums radies tādēļ, ka tie miljoni, kas šodien meklē ticību un savas dzīves jēgu, balstās nevis uz Dieva, bet gan uz savu gribu. Velns daudzus kārdina, liekot tiem ticēt, ka garīgo jēgu un piepildījumu viņi spēs atrast saviem spēkiem.

TŪKSTOŠIEM MALDĀS…UN MEKLĒ

1994.gada beigās amerikāņu žurnāls “Newsweek” informēja, ka vairāk nekā 58% Amerikas Savienoto valstu iedzīvotāju tiecas pēc “jēgpilnas reliģiskas pieredzes”. No vienas puses, šādi garīgi meklējumi gan Austrumos, gan Rietumos ir apsveicami. Arī Raksti mudina: “Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams” (Jes. 55:6). Tomēr ar tiekšanos pēc reliģiskas “pieredzes” vien nepietiek. Pārliecība, ka reliģiskā pieredze ir augstākais garīgais mērķis, var likt ne tikai vilties, bet var iedarboties arī postoši. Emocionāla pieredze, arī reliģiska, ir pārejoša parādība.

PIETIKS MEKLĒT!

Lai novērstu traģiskas vilšanās iespēju, Dievs ar pravieša Amosa vārdiem iedrošina visus “meklēt To Kungu, tad jūs dzīvosit” (Am. 5:6). Dievs atklāj sevi ne tikai Jēzū Kristū (Ebr. 1:2), bet Viņš arī pats mūs meklē. Jēzū Kristū (2.Kor. 5:19) Viņš mums dod iespēju jaunām attiecībām ar Viņu. Apustulis Pāvils brīnišķīgi skaidro, kā mums, grēciniekiem, tagad ir pieejamas jaunas un priekpilnas attiecības ar Dievu (Fil. 3:8-9). Tādējādi mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka mēs būsim absolūti taisni Dieva tiesas priekšā.

Šo taisnumu mēs nevaram paši nopelnīt vai iegūt. Taisnums, ar kuru Dievs mūs glābj, ir tas pilnīgais taisnums, kuru Kristus ir nopelnījis un Dievs savā žēlastībā mums “piešķir” (Rom. 4).

DIEVA BRĪNIŠĶĪGĀ UN GLĀBJOŠĀ ŽĒLASTĪBA

Ja Dievs mūs pasludina par “taisniem” Kristus nopelna dēļ, mums savos meklējumos vairs nav jābūt bezmērķīgiem un izmisušiem kā Kainam. Kristū mēs topam savienoti ar Dievu – nevis paļaujoties uz gaistošām reliģiskām emocijām, bet gan uz Viņa drošo un mūžīgo izlīgšanas nodomu. Viņš ir žēlīgs, un mūsu Pestītājs ir Kristus, un tādēļ Dievs pasludina mūs par taisniem Viņa priekšā. Tādēļ mēs varam būt priecīgi pat visgrūtākajos dzīves brīžos. Svētais Pāvils apraksta šīs brīnišķīgās savienības ar Dievu augļus, sacīdams, ka “tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu” (Rom. 5:1).

NEMEKLĒJIET VAIRS!

Jums nav nepieciešams garīgi maldīties kā Kainam. Esiet vienoti ar Dievu caur Viņa izlīdzinošo mīlestību, kas izpaužas Viņa Dēlā Jēzū Kristū (2. Kor. 5:19). Ar pašu spēkiem jūs nekad neiegūsiet mieru. Jūsu vienīgā cerība ir, ka, neskatoties uz jūsu grēkiem un bezpalīdzību, Dievs savā žēlastībā “pasludinās” jūs par taisniem. Dievs vienmēr ir cerība! Tā ir vissvarīgākā labā vēsts, kuru jūs jebkad esat dzirdējuši. Kad jūs ticībā saņemsiet šo labo vēsti no Dieva, tas noteikti mainīs jūsu sirdi un visu jūsu dzīvi. Dieva žēlastības labā vēsts dos jums spēku dzīvot šo dzīvi ar drošu prātu. Un – pats svarīgākais – šī labā vēsts ir jūsu pestīšana mūžībā.

NEKLĪSTIET ILGĀK…ESIET MIERĀ AR DIEVU

Neklīstiet bezmērķīgi kā Kains. Izsūdziet savus grēkus Dievam. Caur savu Garu Dievs pārliecina jūsu sirdis par piedošanu, kuru jums nopelnījusi Jēzus krusta nāve. Kristū, Kristus pestījošās krusta nāves dēļ, Dievs jums piedod (1. Jņ. 1:9). Tas, ko Kristus ir darījis jūsu labā, ļauj Dievam jūs “pasludināt” par taisniem Viņa priekšā. Dievs “to [Jēzu], kas grēka nepazina, mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2. Kor. 5:21). Tās ir labas ziņas. Jūsu klejojumi un [siržu] tukšums ir beidzies. Kristū jūs tiekat aicināti atgriezties mājās pie sava Debesu Tēva (Lk. 15:32). Nevilcinieties! Kristū izlīgstiet ar Dievu. Esiet mierā ar Viņu (Rom. 5:1)!

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.