102. Ko Dievs aizliedz ar septīto bausli?


Vienīgi paliekot Kristū, var iepazīt īsto patiesību

Šī glezna rāda, cik situācija bija saspringta. Vīrs kreisajā pusē ir Poncijs Pilāts, Romas prokurators, kuram bija jāizspriež Jēzus lieta. Brīdi iepriekš Jēzus Pilātam liecināja: “Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību” (Jņ.18:37). Jēzus apgalvojums stipri nokaitināja Pilātu. Savā aizkaitinājumā, izaicinādams Jēzu, Pilāts viņam jautāja: “Kas ir patiesība?” (Jņ.18:38).

Vienīgi paliekot Kristū, var iepazīt īsto patiesību

Mārtiņš Luters raksta:

“Es nezinu, vai Pilāts jautā nopietni, vai arī viņš izsmej [Jēzu]. Bet es viņa sacīto [Jēzum] saprotu kā atklātu ņirgāšanos un sarkastisku atbildi, jo Pilāts bija gudrs, asu prātu apveltīts cilvēks. [Tādējādi Pilāts] Kristu uzlūko ar nicinājumu, sacīdams: “Ak, ja tu vēlies ar mani strīdēties par patiesību, tev nav izredžu mani uzveikt”.”

MŪSDIENĀS PILĀTAM IR DAUDZ SEKOTĀJU

Pilāta izsmējīgie vārdi Jēzum var mūs aizskart. Tomēr daudzi šodien izturas tieši tāpat kā Pilāts. Viņi mēģina lietot loģiku un saprātu, lai nebeidzami meklētu patiesību.

Ieklausieties uzmanīgi tajā, ko jums saka Jēzus: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, .. jūs atzīsit patiesību” (Jņ.8:31–32). Jēzus šeit runā par augstāko patiesību — par Sevi pašu. Jūs nevarat atzīt galējo Patiesību (Kristu) ar cilvēciskas loģikas, saprāta vai gudrības palīdzību. Sv.apustulis Pāvils to izsaka šādiem vārdiem: “Pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina” (1.Kor.1:21).

JŪS IEPAZĪSIET PATIESĪBU TIKAI TAD, JA PALIKSIET JĒZŪ

Tikai paliekot Dieva vārdā, jūs varat iepazīt Kristu. Tas nozīmē, ka jūs iepazīsiet Kristu, galējo Patiesību, ja jūs paliksiet Viņa vārdā, ik dienas lasot un pārdomājot Svētos Rakstus. Jēzus māca, ka Mozus, pravieši un Psalmi (visa Vecā Derība) liecina par Viņu (Lk.24:44).

Necentieties aptvert Dieva patiesību Kristū ar saprāta un loģikas palīdzību. Labāk ar prieku atzīstiet: “..liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā” (1.Tim.3:16).

Patiesības (Jēzus) atzīšana ir Dieva dāvana, ko sauc par ticību; un Viņš to jums apsola, ja jūs paliekat Viņa vārdā (Rom.10:17). Katrs sprediķis, kura centrā ir Kristus, un katra šāda Bībeles mācību stunda, ko jūs dzirdat (kas top darīta dzīva dzīvības vārdu dēļ (Jņ.6:36) aizvien vairāk atver jūsu ticības acis un ausis (Ef.1:18). Ikreiz, kad vien jūs, neskatoties uz dažādajiem pienākumi ģimenē un citās dzīves sfērās, paliekat Kristū, jūsu ticība tiek stiprināta. Palikt Kristū nenozīmē vien pāris reižu izlasīt vai izdzirdēt kaut ko par Jēzu. Palikt Jēzū nozīmē ik dienas, nedēļu no nedēļas uzņemt Viņa dzīvību dodošo vārdu. “Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību” (Jņ.6:51).

Atzīt Jēzu, paliekot Viņā un Viņa vārdā, ir pavisam citādi nekā uzzināt kaut ko par Jēzu skolas vēstures stundā. Palikt Jēzū un Viņa vārdā nozīmē nepieņemt Pilāta attieksmi, bet gan atzīt: “Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā” (1.Tim.3:16).

    Mīļais Debesu Tēvs, pateicos Tev par to, ka esi dāvājis mums saprātu un spriestspējas, ar ko gan es pats, gan arī mani bērni skolā var daudz labāk izzināt Tavu radību. Dod mums vienmēr paturēt prātā, ka tad, kad gribam mācīties par Tevi — Patiesību, mūs vada vienīgi Gars ar Tavu atklāsmi, ja vien mēs paliekam Kristū un Viņa dzīvajā vārdā. Pateicos, ka esi man atklājis Savu krustāsisto un augšāmcelto Dēlu. Palīdzi man vienmēr palikt Viņā un Tavā vārdā. Tava Patiesība — Jēzus — atbrīvo mani no grēka lāsta. Tev pateicos! Patiesības vārdā, Āmen.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.