301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?


Velta dievkalpošana

Cik tas būtu šausmīgi, ja visu mūžu smagi pūlējies pienācīgi godināt Dievu, jūs Pastarajā dienā dzirdētu Viņu sakām: “Atkāpieties no Manis” (Lk.13:27), mūžīgajā ellē. Vai tas maz ir iespējams?

Velta dievkalpošana

Ir gan, jo daudzos mūsdienu dievkalpojumos mēs varam saskatīt pārsteidzošu līdzību ar to, kas notika Jēzus laikā, kad Viņš (kā tas redzams šajā attēlā) par viscienījamākajiem reliģiskās dzīves vadītājiem teica: “Bet velti tie Mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi” (Mt.15:9). Šie Jēzus vārdi farizejiem ir arī nopietns brīdinājums mums. Arī tad, ja mēs ar visdziļāko nopietnību un sirdsdegsmi pielūdzam un godājam Dievu, Viņš var mūsu dievkalpošanu atzīt par veltu, bezjēdzīgu un atmetamu.

BŪTISKAIS JAUTĀJUMS

Miljoniem cilvēku, kuri sevi dēvē par kristiešiem, ļoti būtiska ir atbilde uz jautājumu: kā tas var būt, ka Dievs viņu dievkalpošanu atzīst par tukšu un veltu?

Pavērojiet televīzijā mūsdienu izslavētos sludinātājus. Daudzi no tā sauktajiem Dieva kalpiem nāk no Amerikas, Kanādas vai Anglijas, citi radio un televīzijas sludinātāji ir no Dienvidamerikas, Āzijas vai Āfrikas valstīm. Kaut arī viņi visi apgalvo, ka lasa un sludina vienu un to pašu Bībeli, vairums no viņiem sagroza Dieva vārda mācību. Īpaši izceļot un uzsverot tās Rakstu vietas, kurās Dievs kaut ko pavēl vai pieprasa, viņi tās pilnīgi atrauj no Dieva brīnišķīgās Evaņģēlija vēsts.

SAŅĒMIS PIEDOŠANU, BET ATPAKAĻ CIETUMĀ!

Apskatīsim šādu piemēru. Iedomāsimies, ka jums par kādu smagu nodarījumu ir piespriests mūža ieslodzījums. Pēkšņi, bez jelkādiem nopelniem no jūsu puses, valsts vadītājs – prezidents vai premjerministrs – izlemj jūs apžēlot un dāvāt jums pilnīgu piedošanu bez nosacījumiem. Tomēr vēstnesis, kurš ar šo brīnišķīgo ziņu tiek sūtīts uz jūsu cietuma kameru, nolemj nevis uzsvērt jums dāvāto piedošanu, bet uzskaitīt visus daudzos likumus, kādi jums būs jāievēro pēc atbrīvošanas. Pie tam viņš stingri norāda, ka ja jūs nevainojami nepildīsiet visus šos likumus, jūs uz mūžīgiem laikiem nonāksiet atpakaļ aukstajā tumšajā cietumā. Tādējādi šis vēstnesis ir sagrozījis jūsu valsts vadītāja vēsti.

Gan daudzi draudžu mācītāji, gan pazīstami radio un TV sludinātāji rīkojas tieši tā. Viņi līdz nepazīšanai sagroza Dieva Labo vēsti. Viņi sludina “mācības, kas ir cilvēku likumi”. Un kaut arī viņi apgalvo, ka sludina saskaņā ar Bībeli, viņi nav tie, “kas pareizi māca patiesības vārdu” (2.Tim.2:15). Šie sludinātāji un mācītāji kā galveno savā pasludinājumā uzsver Bauslību un Dieva desmit baušļus. Un kas ir vēl ļaunāk – viņi bieži vien tiem pievieno dažādus cilvēku izdomātus reliģiskus likumus. Tādējādi viņi pilnīgi aizmirst to, ka “Bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu” (Jņ.1:17). Citiem vārdiem, lai cik arī nopietni un no visas sirds šie sludinātāji nodotos savai dievkalpošanai, Dievs par viņiem ir pasludinājis Savu spriedumu, ka viņi nav pareizi mācījuši Bauslību un Evaņģēliju.

Kādas sekas var būt dažu tik populāro sludinātāju aplamajiem dievkalpojumiem? Dievs Kristus personā novēršas no visiem tiem, kuri sludina cilvēku ieviestus reliģiskus likumus tā, it kā tā būtu paša Dieva mācība. Dievs norobežojas arī no tiem, kuri seko šādiem viltus mācītājiem. Kaut arī daudzi no šiem populārajiem mācītājiem apgalvo, ka viņi sludina Dieva Evaņģēliju, patiesībā viņi kā galveno izceļ Bauslību, un Evaņģēlijs tādējādi tiek noklusēts.

KAS IR CILVĒKU LIKUMI?

Kādi tad ir cilvēku likumi un mācības, ko Jēzus noraida? Mūsdienās daži sludinātāji, piemēram, māca, ka jebkāda alkohola lietošana ir briesmīgs grēks. Pārmērīga alkohola lietošana tiešām ir nopietns grēks. Pasaulē ik gadus no alkoholisma cieš un mirst miljoniem cilvēku. Tomēr pat pilnīga atturēšanās no alkohola nav vis Evaņģēlijs, bet gan cilvēku likumi (Mt.15:9). Citi sludinātāji savukārt stāsta, ka jums jāgavē noteikts skaits dienu vai jāziedo noteikta naudas summa viņu tā sauktās kalpošanas uzturēšanai, vai ka jūs nedrīkstat skatīties televizoru, klausīties moderno mūziku, vai arī to, ka jums jātic – ja jūsu dzīve būs nevainojama, Dievs jūs svētīs ar pārticību.

Uz visiem, kas sludina šādus cilvēku izgudrotus likumus, un arī uz tiem, kas cer izpelnīties Dieva labvēlību tos ievērojot, attiecas Jēzus skarbie vārdi: “Velti tie Mani godā” (Mt.15:9). Par to, ka viņi ir sagrozījuši Evaņģēliju, viņiem spriedīs tiesu Pastarajā dienā. Un tad Jēzus viņiem varētu sacīt, ka viņi, iespējams, bijuši patiesi savā ticībā un sludināšanā, bet tas, kam viņi ir ticējuši, ko mācījuši un sludinājuši, nav bijis Viņa Evaņģēlijs. Pat visdedzīgākā pielūgšana un godināšana var būtu velta un Dievam pretīga (Am.5:21–23). Vienmēr atcerieties, ka ikvienā laikmetā tieši vispopulārākās dievkalpošanas, kuras pulcina un apvieno lielas ļaužu masas bieži vien ir tiešs pretstats patiesai, Dievam tīkamai kalpošanai!

Sludinātāju un mācītāju galvenais uzdevums un atbildība ir dievkalpojumā pasludināt, ko Dievs Kristū ir darījis visu cilvēku labā. Kad Jēzus mira pie krusta, šajā cilvēces vēstures vissvarīgākajā brīdī “Dievs Kristū pasauli samierina ar Sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus” (2.Kor.5:19). Tā ir labā vēsts jums!

DIEVS TO VISU DARA JŪSU DĒĻ

Bez jebkāda pamudinājuma mūsu žēlsirdīgais Debesu Tēvs pats ir uzņēmies iniciatīvu samierināt ikvienu no mums – briesmīgiem grēciniekiem – ar Sevi. “Viss ir no Dieva, kas mūs ar Sevi caur Kristu ir samierinājis” (2.Kor.5:18). Uz jebko, ko jūs esat darījis vai varētu darīt, mīlot Dievu un savu tuvāko, Dievs jūs ir pamudinājis un dod jums tam spēku un iespēju, jo Viņš mūs vispirms ir mīlējis, Kristū (1.Jņ.4:19). Tāpēc, ja jūs iepriekš neesat pārdomājis un atzinis, ko Kristus jūsu dēļ ir darījis, mirstot pie krusta par jūsu grēkiem, visi jūsu centieni mīlēt Dievu vai kaut kādā veidā kalpot Viņam soģa Jēzus priekšā tiks atzīti par tukšiem un tiks noraidīti (Ap.d.10:42). Viņš par jums sacīs: “Velti tie Mani godā”.

Ja esat mācītājs vai Dieva vārda skolotājs, esiet tāds, “kas pareizi māca patiesības vārdu” (2.Tim.2:15). Ja esat draudzes loceklis, vairieties no tādiem sludinātājiem, kuri uzsver Dieva Bauslību, atmetot vai noniecinot Viņa glābjošo Evaņģēliju. Kad Dieva patiesība tiek mācīta pareizi, Viņa Evaņģēlija sēkla tiek dēstīta jūsu sirdī un jūs tiekat izglābts (Jēk.1:21).

    Mīļais Kungs, palīdzi man izšķirt, kāda ir velta kalpošana. Ar Savu dzīvo vārdu un Garu vadi mani, lai spēju izvairīties no tiem, kas sagroza Tavu glābjošo Evaņģēliju un pārvērš to par Bauslību. Kungs, svētī Tavu baznīcu visā pasaulē ar skolotājiem un mācītājiem, kas pareizi māca Tavu vārdu. Jēzus vārdā Tevi lūdzu. Āmen.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.