75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?


Vai zīdaiņu kristīšana ir pamatota Bībelē?

“Un tūdaļ viņš tika kristīts, pats un visi viņa piederīgie.” [Ap.d.16:33]

Vai zīdaiņu kristīšana ir pamatota Bībelē

Jēzus pavēlēja kristīt: “…darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami…” [Mt.28:19] Šī pavēle sniedz atbildi, kurus tad īsti ir jākristī. Tie, kas noliedz zīdaiņu kristīšanu, atsaucas uz Rakstu vietu: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” [Mk.16:16] Šis citāts nenosaka, kurus ir jākristī, bet gan, kuri tiks izglābti. Savā pavēlē kristīt visas tautas, Jēzus nav pieminējis kristāmā cilvēka vecumu, tāpēc būtu aplami nekristīt mazus bērnus. Tie, kas noliedz zīdaiņu kristīšanu, pieļauj nozīmīgu kļūdu, papildus vispārējai kristīšanas pavēlei meklējot īpašas norādes uz zīdaiņu kristīšanu. Tā kā šī pavēle ir vispārīga, tad tā attiecas uz ikvienu, un zīdaiņu kristīšanas noliedzējiem būtu jāatrod Rakstu vieta, kas aizliedz kristīt zīdaiņus. Taču Bībelē nekur nav aizlieguma kristīt zīdaiņus. Sektanti darbojas līdzīgi īpašuma pārvaldniekam, kurš no saimnieka saņēmis pavēli apsēt visu lauku, bet tā kā saimnieks nav neko konkrētu pateicis par mazajām auglīgajām zemes sloksnēm, tad tās paliek neapsētas.

Apustulis Pāvils kristību salīdzina ar apgraizīšanu, kuru veica astoņu dienu veciem puisēniem [Kol.2:11-12]. Apustulis Pēteris saka: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem…” [Ap.d.2:38-39]. Bībele runā par veselām ģimenēm, kas tika kristītas, taču nekur nav teikts, ka mazi bērni bija palikuši nekristīti. Viss iepriekšminētais norāda par labu zīdaiņu kristīšanai.

Zīdaiņu kristīšanas noliedzēji pieprasa cilvēka atdzimšanu, taču noraida līdzekļus, ar kuriem arī bērni varētu atdzimt. “Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!” [Jņ.3:5] “Kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem.” [Kol.2:12] Sektanti uzsver, ka bērnus nepieciešams tikai svētīt., bet viņi noraida līdzekļus, caur kuriem Jēzus tagad svētī – proti kristību. “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.” [Gal.3:27] Kristībā bērni uz mūžu saņem Jēzu kā savu apģērbu, kurā tie ir pieņemami debesu valstībai.

Sektanti balsta kristīšanu ticībā, nevis Kristus pavēlē. Viņi apgalvo, ka mazi bērni nevar ticēt. Taču Jēzus saka: “kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz Mani…” [Mt.18:6] Balstoties uz Jēzus sacīto, zīdaiņi [Mt 21:16] ir pat labāki ticīgie nekā pieaugušie, un tiem ir jākalpo par ticības piemēru. Ja jau ticīgie ir jākristī, tad visupirms – zīdaiņi! Tā ir patiesība, ka kristība bez ticības neglābj, tomēr ne jau kristība ir balstīta uz ticību, bet ticība ir balstīta uz kristību.

Kāpēc gan zīdaiņu kristīšanas noliedzēji neņem vērā Bībeli šajā gadījumā? Bez šaubām tam ir savs iemesls. Proti, sektantu mācība maldīgi balstīta uz to, ka cilvēks nav garīgi miris savos grēkos, bet ir spējīgs līdzdarboties savā atgriešanās un atdzimšanas procesā. Tādējādi viņi pielīdzina savu darbošanos Dieva žēlastībai, padarot kristību par Dievam tīkamu darbu. Savukārt luterāņiem kristība ir Dieva darbs, kurā Dievs dāvā mums grēku piedošanu un atjaunošanos. Kristība mums to sniedz, arī tad, kad esam jau pieauguši, ikdienas cerot uz Viņu, jo Dieva derība nemainīga.

Vispirms mums jāaptver cik nožēlojami grēcinieki esam, tad arī žēlastība, ko saņēmām kā zīdaiņi kristībā, būs mums pieņemama.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

9 atsauces par “Vai zīdaiņu kristīšana ir pamatota Bībelē?”

 1. njustar:


  nezināju, ka esmu sektante. Tagad zinu:D

 2. talyc:


  jautājums ir, vai tu tāda arī vēlies palikt?..

 3. shoko:


  he :D tad jau es ar sektante, bet jā.. var nejautāt- vēlos palikt…

  “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā,

  parādi kādu zīdaini, kad ir atgriezies no grēkiem :D

 4. Roberto:


  shoko, vai vari parādit kādu, kurš nav atkal kritis grēkos pēc kristības?

 5. shoko:


  Roberto- kāds sakars ar zīdaini, kas atgriežas no grēkiem un grēkā krišanu pēc kristībām? runa jau iet par laiku pirms tam…

 6. Roberto:


  Saki man, shoko, pēc kā var noteikt, ka kāds ir atgriezies no grēkiem? Mazi bērni ir jākrista, jo…

 7. ChildOfGod:


  “Esi nomodā par sevi un mācību, lai tu iemantotu pestīšanu un tiktu izglābti tie, kas tevī klausās..” Šodien laikam ir moderni Rakstus pielāgot reliģijai, bet Dievs saka pielāgo reliģiju Rakstiem. Pārbaudi mācību un garus! :)

  Romas imperija uzspieda jaunu reliģiju – katoļticību un visiem bija jākristās bez izņēmuma un jānāk svētdienās kopā templī. Taču tā nebija pirms tam. Bībelē nav neviena situācija, kur tiek kristīts kāds, kas nebūtu saņēmis Evaņģēliju, sācis ticēt un atgriezies no grēkiem.

  Cik daudzus zīdaiņus tu pazīsti, kas “priecājas ar visu namu”, “lūdzas mēlēs vai pravieto”, “sākt ticēt pēc dzirdētā vārda”?

  Maldu mācītāji kristību ir padarījuši par simbolu/tradīciju un Kristus miesu par prostitūtu – veidojot ar to biznesu un raušot naudu, bet tam nav nekā kopēja ar Dieva gribu.

  Ja gribat redzēt ko Vārds saka par kristību, tad lasiet Vārdu un neizraujiet atsevišķas rakstu vietas.

  Kur Jēzus apgalvo, ka bērniņi ir ticīgie? Beidziet sagrozīt Rakstus! Viņš apgalvo, ka tādiem pieder Debesu Valstība un Jēzus svētība. Ticība ir uzticēšanās Dieva vārdam, paklausība un īstu ticību vienmēr pavada darbi un atgriešanās augļi. Vai zīdainis paklausa Dieva Vārdam? Piedodiet, bet pat mans 4 gadnieks ne vienmēr paklausa tam, ko saka vecāki vai Dievs! Vai jūs te redzat, ka viņš būtu īpaši paklausīgs Dieva Vārdam? Bet ziniet ko – viņam pieder Debesu Valstība. Un tiklīdz viņš sapratīs Evaņģēliju, viņam būs iespējas likties kristīties ūdenī un saņemt Svētā Gara kristību vai arī to visu noliegt un nesekot Kristum.

  Ir ļoti bēdīgi redzēt daudzus piemānītus un daudzus pazudinātus! Cilvēki dzīvo grēkos līdz ausim, sēž templī un saka, ka bērnībā ir kristīti, bet nekad patiesi nav atgriezušies no grēkiem, nav no tiem nomazgāti un nav saņēmuši Svēto Garu. Vai viņi varēs ieiet Debesu Valstībā? Un kurš būs atbildīgs par to, ja viņi paliks ārā?

  Es jums brāļi teikšu kā jebkuram ticīgajam – mormonim, katolim, jehovietim vai kādam citam – lasiet Dieva Vārdu un uzticieties tam, kas Tur rakstīts. Neizdomājiet neesošas lietas dēļ reliģijas brillēm!

 8. ChildOfGod:


  Roberto – ja kāds ir atgriezies no grēkiem, tad mēs to mēs redzam pēc viņa dzīvesveida un izmainītās domāšanas, pēc tā, ka viņš vairs nekalpo grēkam, bet dzīvo Garā. Tas ir tas, ko Bībele saka par patiesu atgriešanos. Un jautājums par ticīgo kalpošanu grēkam – vai tad pati baznīca daudzviet svētajiem, taisnajiem, Dieva priesteriem (pēc Rakstiem) nemāca, ka viņi ir grēcinieki? Ja mēs sējam dadžus, tad kā gan gribam pļaut labību? Un ja sludinām nepatiesību kā varam gribēt pļaut Dievam tīkamus augļus?

 9. Roberto:


  ChildOfGod, vai nav tā, ka to ko redzam mēs nav tas ko redz Dievs? ja mēs redzam kāda indivīda krietno dzīvesveidu un izmainīto domāšanu, tad tomēr mēs nezinām viņas sirds prātu un domas…

  arī farizeji bija krietni ļaudis un arēji nedarīja grēcīgas lietas, taču ko Jēzus par viņu divbijību saka?

  tāpat, ja Dievam mazu bērnu kristīšana būtu nevēlama, vai Viņš būtu ļavis tik daudziem bērnībā kristītiem palikt īstenā ticībā.

  zīdaiņi un bērni ir jākristī, jo:

  • arī uz viņiem attiecas jēdziens: “visas tautas”. [Mt.28:19]
  • arī viņi ir garīgi miruši, un tiem ir jāpiedzimst no ļauna ticībā Jēzum Kristum, lai varētu izglābties. [Jņ.3:3.5]
  • žēlastības derība un apsolījumi par debesu valstību pieder bērniem. Tādēļ viņiem pieder arī derības un apsolījuma zīmogs jeb kristība. [1.Moz.17:7; Ap.d.2:38-39; Mk.10:14]
  • Svētais Gars modina ticību arī mazajos bērnos. [Mk.10:13-16; Mt.18:6; Mt.21:16]
  • kristība ir apgraizīšanas vietā. [Kol.2:11-12]
  • Svētais Gars kristībā rada ticību un liek atdzimt. [Kol.2:12]
  • kristība pieder visai Kristus Baznīcai, kuras locekļi ir arī ticīgie. [Ef.5:25-26]
  • Dievs nav mums devis nekādu citu līdzekli kā kristību, ar kuras starpniecību mazajos bērnos varam modināt ticību, kas dod pestīšanu. [Mt.18:10-11]
  • apustuļi kristīja veselas ģimenes. [Lasi Ap.d.10 un 11: Kornēlija; 16:13-15: Lidijas; 16:25-34: Filipa cietuma sarga; 18:8: Krispa un 1.Kor.1:16: Stefanas ģimenes kristīšana.]

  kādus argumentus var teikt pret paša Dieva sacīto?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.