52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?


Vai jūsos dzīvo Kristus?

Runājot par Dieva dāvanu – Kristu jūsos –, Pāvils aicina jūs un visus kristiešus: “Pārbaudiet sevi, vai esat ticībā.. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Ja ne – jūs tiekat atzīti par nederīgiem” (2.Kor.13:5). Vienu mirklīti! Ja jau Kristus jūsos ir noslēpums, ko dara zināmu vienīgi dzīvais Dieva vārds (Kol.1:27), kā gan iespējams pārbaudīt sevi, lai pārliecinātos, ka Kristus ir jūsos?

Vai jūsos dzīvo Kristus?

ŠĪ GLEZNA VAR JUMS PALĪDZĒT SAPRAST PĀVILA AICINĀJUMU

Raugoties Marijas Fedenas gleznā “Kazu gani”, jūs varētu secināt, ka pūš vējš. Kaut arī vēju jūs nevarat redzēt, jūs redzat, ka vējā plivinās meitenes šalle. Tāpēc arī jūs varat secināt, ka vējš tur ir, kaut arī ar acīm jūs pašu vēju neredzat.

Tāpat arī jūs nevarat saredzēt vai sajust Kristu dzīvojam jūsos, bet to, ka Kristus ir jūsos, jūs varat nomanīt no Viņa darbības rezultāta un izpausmēm.

PĀRBAUDIET SEVI, RAUGOTIES UZ KRISTUS DARBA REZULTĀTU JŪSOS!

Kad apdomājat Dieva pavēles un aizliegumus desmit baušļos, vai tas rada jūsos vainas apziņu par to, ko esat darījis?
Ja apzināties savu grēcīgumu un vainu, pateicieties Dievam! Jo vienīgi Dievs ir tas, kurš liek jums apzināties jūsu grēkus (Rom.7:7; Hoz.6:1), un vainas apziņa par jūsu grēkiem ir pirmais solis “pārbaudē”, lai jūs varētu redzēt, vai Kristus ir jūsos. Jo Viņa vārds “darbojas jūsos, ticīgajos” (1.Tes.2:13).
Vai, cenšoties paklausīt Dieva gribai, nenonākat pretrunās starp to, ko vēlas jūsu miesa, un to, ko esat atzinis par pareizu. Piemēram, vai jums, tāpat kā apustulim Pāvilam, ir nācies atzīt: “Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu” (Rom.7:19)?
Saredzēt pretrunu starp Dieva gribu un to, ko vēlas jūsu miesa, arī ir viens no pašpārbaudes veidiem, lai zinātu, ka Kristus dzīvo jūsos. Tas, ka jūsu sirdī un prātā noris cīņa starp Dieva gribu un jūsu miesas vēlmēm, liecina par to, ka jūsos Kristus ir iesācis Savu labo darbu (Fil.1:6). Tāpēc, ka Kristus ir jūsos, “miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars caur taisnību ir dzīvs” (Rom.8:10).
Kad Dievs jums pasludina pilnīgu piedošanu Viņa krustā sistā Dēla asinīs, vai jūs tam ticat?
Dieva Evaņģēlijs ir brīnums. Tāpat arī brīnums ir tas, ka jūs ticat Viņa Evaņģēlijam (1.Kor.12:3b). Jūsu ticība Dieva piedošanai ir zīme, ka Kristus dzīvo jūsos un dara jūs spējīgu ticēt.
Vai jūs vēlaties uzzināt aizvien vairāk par Dievu un Viņa vārdu, kā ir teicis psalmists: “Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva” (Ps.42:3)?
Ja nemitīgi ilgojaties pēc Dieva vārda un nedomājat, ka nu jau esat pietiekami dzirdējis un baudījis no tā (Mt.5:6), tā ir nepārprotama zīme, ka Kristus dzīvo jūsos. Jo, kur ir Kristus, tur ir arī Dieva dzīvais vārds. Ja jūs ar prieku gaidāt dievkalpojumu un iespēju saņemt patieso Jēzus miesu un asinis, arī tā ir nepārprotama zīme, ka Kristus dzīvo jūsos.
Kad redzat, ka jūsu tuvākais ir trūkumā, vai vēlaties viņam palīdzēt tāpēc, ka jūsu tuvākais jums rūp vairāk nekā paša personīgo interešu apmierināšana?
Apustulis Pāvils pasludina, ka “Dievs ir tas, kas pēc Savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos” (Fil.2:13). Ja izrādāt savam tuvākajam mīlestību tāpēc, ka jums tiešām rūp, kas ar viņu notiek, tā ir zīme, ka Kristus dzīvo jūsos (Ebr.13:21).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.