271. Dieva vārds... Kā tas top svētīts?


Vai jūs esat vergs?

Pirms dažiem gadiem pasaules ziņu dienesti vēstīja, ka Āfrikā ir ģimenes, kuras jau tik daudzās paaudzēs dzīvo verdzībā, ka pat neapzinās to, ka viņi ir vergi. Verdzība šiem cilvēkiem šķiet dabiska.

Vai jūs esat vergs?

Jūdu reliģiskās dzīves vadītāji Jēzus laikā atradās līdzīgā situācijā. Viņi dzīvoja garīgā verdzībā, bet to neapzinājās. Nepareiza Svēto Rakstu izpratne un paštaisnība bija ļāvusi viņiem domāt, ka cilvēks spēj dzīvot nevainojamu dzīvi. Viņi sacīja: “Mēs.. nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi” (Jņ.8:33). Kad Jēzus norādīja, ka “ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs” (Jņ8:34), viņi jutās ļoti apvainoti. Paraugieties šajā gleznā – vai redzat izbailes, apjukumu, pat dusmas šo reliģisko autoritāšu sejās?

JŪS VARAT BŪT VERGS UN TO NEZINĀT!

Arī jūs varat dzīvot garīgā verdzībā un to neapzināties, tāpat kā šie reliģiozie jūdi. Tas iespējams vairākos gadījumos. Ja jums, piemēram, patīk pasaulīga dzīve un jūs uzskatāt, ka Dieva vārds un Viņa griba ir apgrūtinoši, tā ir garīgas verdzības pazīme. Ja jūs vakaros stundām ilgi skatāties televizoru, bet jums nav vēlēšanās lasīt Bībeli, lūgt par savu ģimeni un Dieva valstības darbu vai arī lūgt Dievu kopā ar savu ģimeni, tad jūs jau zināmā mērā esat garīgas verdzības stāvoklī. Tas nozīmē, ka velns vismaz daļēji kontrolē jūsu dzīvi.

Velns jūs var būt paverdzinājis arī tādā gadījumā, ja jūs apšaubāt to, ka Dievs nodrošina visas jūsu vajadzības. Iespējams, jūs esat neapmierināts ar savu māju, ģimeni vai darbu. Varbūt jūs esat aizmirsis žēlastības un piedošanas apsolījumus, ko Dievs jums ir devis Kristū Jēzū.

Visbiežāk sastopamais neapzinātās garīgās verdzības veids ir tāds, ka jūs uz Dieva vārdu pirmām kārtām raugāties kā uz reliģisku instrukciju krājumu, kurā Dievs jums norāda, ko darīt un ko ne. Bībelē ir norādījumi dzīvei, tomēr galvenais Bībeles uzdevums NAV norādīt cilvēkiem uz Dieva Bauslību, bet gan uz Viņa Evaņģēliju. Apustulis Jānis par Svēto Rakstu nolūku saka: “..lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa vārdā” (Jņ.20:31).

Iespējams, Jēzum arī jūs nākas uzrunāt tāpat kā tikai Bauslību saredzošos farizejus: “Jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un TIE IR, KAS DOD LIECĪBU PAR MANI” (Jņ.5:39). Ar to Jēzus vēlas pasacīt, ka visa Bībele ne tik daudz norāda uz reliģiskiem likumiem, kā apliecina Viņu un Viņa piedošanu (Lk.24:44-47; Jņ.20:31).

JĒZUS JŪS ATBRĪVO NO VERDZĪBAS

Kad Jēzus jūs izrauj no garīgās verdzības, kurā jūs Dieva vārdā esat saskatījuši tikai Bauslību, Viņš jūs atbrīvo arī no verdzības grēkot. Un tad “JŪS PATIESI BŪSIT BRĪVI” (Jņ.8:36). Jēzus no grēka verga jūs padara par bērnu Dieva namā uz mūžīgiem laikiem. “Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs” (Rom.8:15). Kā saka Pāvils: “Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet, ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks” (Gal.4:7).

    Kungs Jēzu Kristu, liec man ieraudzīt grēka verdzību, kādā es atrodos, lai es apzinātos patiesību par saviem grēkiem, bet arī lai varētu priecāties par Tavas piedošanas patiesumu. Savā mīlestībā un žēlastībā liec man nožēlot šo grēka stāvokli, manus neskaitāmos grēkus un māci mani rast mieru tajā brīvībā, kuru Tu esi izcīnījis pie krusta un devis man Tavā pestīšanas vēstī. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.