354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Vai Jēzus runāja par taisnošanu?

Jēzus lika cilvēkiem brīnīties. Viņš radikāli izmainīja cilvēku priekšstatus un domāšanu. Kad lasāt Jēzus līdzību par farizeju un muitnieku – vai dzirdat Viņa mācību par taisnošanu, iespējams, ka arī jūsu priekšstati tiek pilnīgi mainīti.

Vai Jēzus runāja par taisnošanu

Jēzus stāstīja: “Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt, viens bija farizejs un otrs – muitnieks. Farizejs, nostājies savrup, lūdza tā: “Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, netikļi, vai arī kā šis te muitnieks; es gavēju divreiz nedēļā, dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu.” Bet muitnieks, attālāk stāvot, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet, sitot sev pie krūtīm, sacīja: “Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!” Es jums saku: šis nogāja savā mājā attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas paaugstinās, tiks pazemināts, bet, kas pazeminās, tas tiks paaugstināts” (Lk.18:10-14).

NEĻAUJIETIES PIEMUĻĶOTIES!

Nedomājiet, ka šī līdzība ir viegli izprotama! Jēzus stāstīja, ka divi cilvēki devās uz templi lūgt Dievu. Viens lielījās ar savu taisnīgo dzīvi. Otrs jutās tik niecīgs, ka “neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm”. Varētu likties, ka Dievs pieņēma un uzklausīja šo otro vīru tāpēc, ka viņš neliekuļoja un bija pazemīgs. Bet tā nav!

RELIĢISKA PAZEMĪBA VAI GARĪGA NOPIETNĪBA NEVIENU NEGLĀBJ!

Dievs nevienu cilvēku nepieņem tāpēc vien, ka tas nav liekulis vai ir pazemīgs. Musulmaņi nepieļauj nekādu liekulību savā ticībā. Arī mormoņi savu ticību uztver ļoti nopietni un bieži vien ir pazemīgi. Daudzas reliģiskas grupas atzīst savu grēcīgumu Dieva priekšā tāpat kā šis muitnieks. Tomēr šie cilvēki netiek glābti tāpēc, ka viņi nav liekuļi, vai tāpēc, ka ir pazemīgi, vai arī tāpēc, ka nožēlo grēkus (Rom.10:1-3). Muitnieks tika attaisnots jeb glābts tikai un vienīgi tāpēc, ka Dieva Gars bija viņu satriecis un darījis spējīgu lūgt pēc Dieva žēlastības.

TAS VARĒTU JŪS ŠOKĒT!

Jūs varētu pārsteigt vai pat šokēt tas, ka Dievs jūs neglābs tāpēc, ka jūsu ticība nav liekulīga, vai tāpēc, ka esat pazemīgs. Dievs jūs glābj tikai un vienīgi Jēzus nopelnu dēļ, kurus Viņš jums sagādājis ar savu nevainojamo dzīvi un ciešanu pilno nāvi pie krusta. Tāpēc, ka Jēzus nomira jūsu dēļ, uz jums attiecas Dieva labā vēsts, ko pasludina apustulis Pāvils, sacīdams, ka Dievs Kristū “bezdievīgo attaisno” (Rom.4:5). Jo Kristus dēļ jūsu Debesu Tēvs savā mīlestībā un žēlastībā attaisno bezdievīgo, proti, jūs.

Lai cik arī reliģiozi pazemīgs vai garīgi neliekuļots jūs censtos būt, šo iemeslu dēļ Dievs nevar jūs pieņemt. Pārliecība un paštaisnība nevienu neglābj, kā to apliecina attēls. Ja vēlaties tikt izglābts, jums jābūt pilnīgi nevainojamam Dieva priekšā (3.Moz.11:45; 1.Pēt.1:16). Tādējādi vienīgi Kristus pilnīgais taisnīgums, ko Dievs pasludina par jūsējo un piešķir jums, var jūs izglābt. Dievs Jēzu, kurš “grēka nepazina.., [jūsu] labā ir darījis par grēku, lai [jūs] Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21).

LĪKSMOJIET, JO VISS IR ATKARĪGS NO KRISTUS UN NEKAS NAV ATKARĪGS NO JUMS!

Kad nākamreiz redzēsiet attēlu ar farizeju un muitnieku vai klausīsieties līdzību, ko Jēzus par viņiem stāstīja, esiet īpaši uzmanīgs. Velns jūs mēģinās piekrāpt, lai jūs domātu, ka Dievs muitnieka lūgšanu uzklausīja tāpēc, ka viņš lūdza no visas sirds un pazemīgi, un tātad Dievs arī jūs pieņems tādu pašu iemeslu dēļ. Neticiet šai velna blēdībai.

Turpretī priecājieties ik dienas, ka Dievs jūs attaisno tāpēc, ka Viņš attaisno bezdievīgo (Rom.4:5). Dieva pasludinātā taisnošana ir jūsu vienīgā cerība. Tas ir arī vienīgais iemesls, kāpēc Jēzus par muitnieku teica, ka viņš “nogāja savā mājā attaisnots“. Dievs attaisno muitnieku, par spīti viņa grēkiem. Tieši tāpat Dievs Kristū attaisno jūs. VISS IR ATKARĪGS NO JĒZUS NĀVES UN AUGŠĀMCELŠANĀS UN NO TĒVA ŽĒLASTĪBAS. Ticiet Dieva labajai vēstij un priecājieties par to ik dienas. Slavējiet Dievu par Viņa žēlastību.

    Mīļais Kungs, liec man vienmēr paturēt prātā Jēzus stāstīto līdzību par farizeju un muitnieku. Palīdzi man paturēt prātā, ka Tu mani attaisno un glāb nevis manas pazemības vai vaļsirdības dēļ, bet gan Tavas žēlastības dēļ, kas atklāta Tavā Dēlā Jēzū Kristū. Es Tev pateicos, ka Tu attaisno mani un piedod man, bezdievīgajam. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.