252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?


Vai gaismā var būt tumsa?

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? [Īj.42:2]

gaisma tumsa krusts


Ir cilvēki, kas noliedz, ka šo pasauli ir radījis Dievs. Ir cilvēki, kas noliedz, ka visi cilvēki ir piedzimuši grēka samaitāti. Ir cilvēki, kas neapliecina Jēzu Kristu par Dievu un visu cilvēku glābēju no mūžīgas nāves, velna varas un grēka verdzības.

Šie cilvēki ir veikuši neskaitāmus pētījumus, lai iepazīstu šo pasauli un sevi, bet arvien līdzās neskaidrajām atbildēm paliek daudz jautājumu. Iemesls tam ir tas, ka cilvēks nespēj apskatīties uz šo pasauli no “priekšpuses.” Mēs redzam visu no “mugurpuses,” proti, mēs redzam pasauli, kurā esam ienākuši, bet neesam bijuši pirms tās, kā sacīja Dievs: “Kur tu biji tolaik, kad Es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts!” Līdz ar to ir iespējams vienīgi novērot un secināt, un atkal novērot un secināt.

Bet neskatoties uz to, šie cilvēki ir mācījuši citiem par šīs pasaules izcelsmi un jēgu, kā arī par katra cilvēka dzīves jēgu, nepieminēdami ne Dievu, ne Jēzu Kristu.

Protams, gaismā nevar ienest tumsu, jo gaisma vienmēr izkliedē tumsu. Tādēļ gaismu var vienīgi aizsegt. Tad seko liels posts. Cilvēks bez zināšanām sācis skaidrot šo pasauli un cilvēka dzīves jēgu. Rezultātā šāda “skaidrošana” sniedz nevis skaidrību, bet gan neskaidrību – necaurredzamu tumsu. Tā ir tumsa bez Dieva. Šī tumsa pazudina cilvēkus viņu pašu grēkos, un atstāj neziņā un izmisumā. Pravietis Jesaja saka: “Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi.” Gaisma ir Tas Kungs, kā arī Kristus liecina: “Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”

Caur “mugurpuses” tumsu nav iespējams saskatīt Dieva padomu. Dievs vēlas, lai visi cilvēki nāktu pie grēka atziņas un saskatītu Jēzū Kristū atklāto Dieva patiesību. Apustulis Jānis saka, ka Jēzus Kristus “bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.”

Par šo gaismu liecina vienīgi Dieva Vārds. Tikai Dieva Vārds māca, kā viss izskatās no “priekšas.” Ar Vārdu Dievs radīja šo pasauli, ar Vārdu Dievs izglābis grēciniekus, un ar Vārdu ir radīta un uzturēta Dieva Baznīca (Kristus līgava) zemes virsū, kur ikviens var kļūt par Dieva bērnu Kristībā un saņemt grēku piedošanu pēc Jēzus Kristus pavēles. Āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.