123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Tiesāšana pēc mūsu darbiem

“Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.” [Atkl.2:23]

tiesāšana pēc mūsu darbiem

Kā lai izvairās no pārliecības, ko cilvēki saskata dažās Rakstu vietās, ka pestīšana nāk no darbiem? Te būtu jāpaskaidro: visi sarežģījumi rodas tāpēc, ka netiek pievērsta pienācīga uzmanība vārdiem. Svētie Raksti nevienā vietā neapgalvo, ka mēs topam taisni vai glābti darbu dēļ. Šādu domu Bībele it visur noraida. Bet tiesāšana pēc mūsu darbiem gan tiek mācīta Svētajos Rakstos [Jer.17:10; 32:19; Ec.18:30; Mt.16:27; 25:34–45; 2.Kor.5:10; Atkl.2:23; 20:12; 22:12].

Kaut arī Dievs Savā viszinībā labi pazīst visu cilvēku sirdis [Ap.d.1:24], Viņš tik un tā ir noteicis kārtību, ka mūsu iekšējā būtība tiks pārbaudīta un apstiprināta ar mūsu darbiem. Ticības tēvs Ābrahāms šai ziņā bija īpašs piemērs. “Ābrahāms ticēja Dievam,” [Rom. 4:3] par svētīgo dzimumu jeb sēklu, “un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.” Viņš bija taisns Dieva priekšā. Viņš bija Dieva draugs. Bet tas pierādījās arī ārējā rīcībā.

Kad viņš bija paklausījis Dieva vārdam, Tā Kunga eņģelis sacīja: “Tagad Es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis Savu vienīgo dēlu Manis labad” [1.Moz.22:12]. Tāpēc apustulis Jēkabs pasludina, ka Ābrahāms tika attaisnots ar darbiem [Jēk.2:21], t. i., ar darbiem tika pierādīta un apliecināta viņa attaisnošana.

Tā tas būs arī pēdējā tiesā. Tiesā ir nepieciešami liecinieki, un mūsu darbi kalpos šim nolūkam. Tie liecinās par žēlastību, kas darbojas ticīgajos, vai arī liecinās par bezdievību, kura mīt neticīgajos. Kristus saka: “Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. .. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt” [Mt.7:16–17, 20]. Labi darbi nepadara cilvēku labu, bet tie tikai pierāda, ka cilvēks ir labs. Viņš nav labs tāpēc, ka dara labus darbus, bet viņš dara labus darbus tāpēc, ka ir labs. Tāpēc Dievam vispirms jāvērš par labu cilvēka sirds, un tikai tad Viņš to var atzīt par labu.

Kad Kristus tiesās mūs pēc mūsu darbiem, Viņš neskatīsies uz darbu ārējo veidu vai apjomu, bet uz iekšējo labumu – uz motīvu un avotu. Pasaule to nevēlas saprast, taču Kristus to bieži un dedzīgi ir mācījis. Mateja evaņģēlija 6:1 Viņš saka – ja tu dod mīlestības dāvanas tāpēc, lai cilvēki to redzētu, tu nesaņemsi algu no sava Debesu Tēva. Kāpēc? Jo Tas Kungs raugās uz motīvu! Darbs ir viens un tas pats – mīlestības dāvana, ko Tas Kungs cels gaismā pēdējā tiesā, bet nederīgais darbs tiks atraidīts tāpēc, ka nav darīts pareizā iemesla dēļ.

Mateja evaņģēlija 10:42 Viņš saka: “Kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs.” Kauss auksta ūdens ir ļoti maza dāvana, taču Tas Kungs pasludina, ka tādēļ, ka tas dots “mācekļa vārdā”, t. i., Kristus dēļ, šis darbs nepaliks neatalgots, lai cik mazs tas būtu. Marka evaņģēlija 9:41 Kristus ir pateicis vēl skaidrāk: “Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi Es jums saku: tam viņa alga nezudīs.”

Tagad, to visu sapratuši, aplūkosim šos vārdus tuvāk. Tas Kungs māca, ka mums katram dos pēc mūsu darbiem. Dievs, tā sakot, ir saņēmis no cilvēkiem vai nu labu, vai ļaunu un, to saņemdams, izveidojis ikvienam cilvēkam rēķinu, lai taisnīgās tiesas dienā Viņš atmaksātu ikvienam, kā solījis pats Kristus.

Tālāk Viņš saka: “katram” – tātad Dievs dos katram. Šeit, virs zemes, daudzi iedomājas, ka vienā vai otrā veidā viņi paliks apslēpti pūlī un Dievs Savu skatu nav pievērsis viņiem. Taču Dievs ir tik varens, ka pazīst katru putniņu. Viņš spēj vērot ikvienu tik rūpīgi, it kā tas būtu vienīgais cilvēks virs zemes.

Pēdējā tiesā ikviens tiks atsegts un atmaskots Lielā Tiesneša acu priekšā un tiks tiesāts pēc saviem darbiem. Un, kas pats atbildēs par saviem grēkiem, proti, kas stāvēs zem bauslības un tiks tiesāts saskaņā ar bauslību, tam netiks atlaists pat mazākais rakstu galiņš, kā Kristus saka: “Bet Es jums saku: par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā.” Bet ticīgajiem būs cita mūžīga alga par viņu darbiem, kā tas zināms no Jēzus līdzības par talantiem Mateja evaņģēlija 25:14–30 un citās Bībeles vietās. To nozīmē šie vārdi, ka Viņš dos katram pēc viņa darbiem.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.