90. Kas ir laulība?


Tie, kuri nepaliek Kristū, paliek ellē

Iespaidīgā glezna, kas redzama šeit, rāda kā cilvēki tiesas dienā tiek mesti elles liesmās. Mk.9:43 Jēzus runā par šo biedējošo notikumu, lai liktu jums un visiem ļaudīm mosties un nopietni ieklausīties Viņa vārdos: “Ja kas NEPALIEK Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg” (Jņ.15:6).

Tie, kuri nepaliek Kristū, paliek ellē

KĀDĒĻ JĒZUS ATTĒLO TIK BIEDĒJOŠU NĀKOTNES NOTIKUMU AINU?

Kādēļ Jēzus, runājot par palikšanu Viņā, lieto tik satraucošu valodu? Viņš to dara tādēļ, ka lielākais vairums mūsdienās nezina, ka, lai izglābtos no elles liesmām, ir jāpaliek Jēzū. Citiem vienkārši ir vienalga, ko Jēzus viņiem saka.

Miljoniem ļaužu zina, ka Jēzus ir vēsturiska persona. Dažiem ir pat īpaši dziļas zināšanas par Jēzu. Citiem ir tikai miglaina nojausma par Viņu. Un, pat ja ne pirmie, ne otrie dienu no dienas neatrodas dzīvās attiecībās ar savu Kungu, palikdami Viņā, tie tomēr ir pārliecināti: ja pienāks tiesas diena, Jēzus viņus izglābs un ievedīs paradīzē. Viņi dzīvo ar maldīgu drošības izjūtu, tādēļ ka viņiem zināmi vien vēsturiskie un Bībeles fakti par Jēzu.

NĀVĒJOŠIE VELNA MELI

Velns rada mūsos maldīgu paļāvību, ka tapsim pestīti tikai tādēļ, ka zinām vēsturiskos faktus. Kādēļ tā? Hērods un farizeji zināja par Jēzu daudz vairāk nekā mūsdienu visizcilākie teologi, tomēr viņu zināšanas par Jēzu neglābs viņus no elles liesmām. Jēzus publiskās kalpošanas laikā tūkstošiem ļaužu staigāja Viņam pakaļ. Viņi redzēja Jēzus brīnumdarbus un dzirdēja Viņa mācību. Šiem ļaudīm bija daudz precīzākas zināšanas par Jēzu nekā visizcilākajiem mūsdienu Bībeles pētniekiem. Neskatoties uz to, daudzi no šiem ļaudīm nonāks ellē (Mt.15:7-9; Jņ.5:39-40).

Jēzus mūs māca, ka, lai izglābtos no elles liesmām, mums nepietiek tikai ar to, ka esam informēti par Viņu. Mums jābūt “savienotiem” ar viņu. Dievs norāda, ka šī “savienošanās” notiek Kristībā (Rom.6:3-5; Jņ.3:5). Ar Kristību Dievs mūs “ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem” (1.Pēt.1:3).

JĒZUS MĀCA, KA VIENĪBA AR VIŅU IR MŪSU CERĪBA

Šī vienība ir cēlonis un arī iedrošinājums tam, lai jūs paliekat Jēzū; tā ir vienība, kas dod jums jaunu dzīvi uz zemes un nodrošina mūžīgo dzīvi debesīs.

Apskatiet vēlreiz e-rakstu Pateicoties Kristībai, jūs paliekat Kristū un pārlasiet, ko Jēzus skaidri pasaka Nikodēmam: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes [no jauna, no Dieva], neredzēt tam Dieva valstības” (Jņ.3:3). Ar Kristības brīnumu Dievs ļauj jums piedzimt no jauna, un, līdzko šis brīnums ir noticis, jūs paliekat Jēzū. Tādēļ Jēzus vārdi par piedzimšanu no jauna Kristībā ir jums tik ļoti, ļoti svarīgi. “Ja kas NEPALIEK Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg” (Jņ.15:6). Ja jūs vēlaties dzīvot patiesi garīgu dzīvi virs zemes un arī tikt izglābti no elles liesmām (2.Tim.4:18), tad uztveriet nopietni Jēzus mācību un uzstājīgo prasību, ka jums jāpaliek Viņā.

    Mīļais Jēzu, pateicos Tev, ka esi mani brīdinājis un darījis zināmu, kāds spriedums sagaida visus, kas nepaliek Tevī. Tev pateicos, ka Kristības brīnumā Tu esi ar mani savienojies. Ik dienas pārliecini mani ar Savu Garu, ka Tu paliec vienībā ar mani, dāvājot man dzīvību tagad un mūžībā (Jņ.10:10), ne elles liesmās, bet paradīzē kopā ar Tevi mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.