65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?


Ticība

Kas ir ticība?

kas ir ticība

Kad dvēsele, apjēgusi Dieva Vārdu patiesību, Svētā Gara spēkā, paļāvīgi satver Evaņģēlija apsolījumos sniegto Dieva laipnību un apžēlošanos, lai iemantotu mūžīgo dzīvošanu.

Un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos, ticīgajos. [1.Tes.2:13]

Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts. [Mk.16:15-16]

Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. [Jņ.3:16]

Jēzus tam sacīja: “Ej, tavs dēls ir dzīvs!” Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus, un aizgāja. [Jņ.4:50]

Zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņai dienai. [2.Tim.1:12]

Neviens nevar teikt: Kungs Jēzus, – kā vien Svētajā Garā. [1.Kor.12:3]

Jūs caur ticību esat augšāmcelti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. [Kol.2:12]

Jēzus viņam atbildēja: “Laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu Tēvs.” [Mt.16:17]

Neviens nevar nākt pie manis, ja Tēvs, kas mani sūtījis, to nevelk, un es to augšāmcelšu pastarā dienā. [Jņ.6:44]

Viņš teica: “Tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no Tēva. [Jņ.6:65]

Svētais Gars dara ticību ar Evaņģēlija vārdu un svētiem sakramentiem.

Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts – no Kristus vārdiem [Rom.10:17]

Arī mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, – un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti. [1.Kor.12:13]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.