99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?


Taisnošanas mācība ir kā mugurkauls

Kā mugurkauls balsta visu ķermeni un satur kopā dzīvībai nozīmīgās ķermeņa daļas, tā arī Dieva mācība par taisnošanu caurauž visu Bībeli no Pirmās Mozus grāmatas līdz Jāņa atklāsmes grāmatai, lai visiem Bībeles lasītājiem sniegtu jaunu dzīvību Kristū.

Taisnošanas mācība ir kā mugurkauls


Jēzus Kristus ne vien atrodas “mugurkaula augstākajā punktā, Jēzus pats ir šīs Dieva mācības par taisnošanu centrs.

Šajā attēlā redzami tikai daži no Vecās Derības praviešiem, kuri apliecināja Dieva taisnību un taisnošanu (Rom.3:21).

Pievērsiet uzmanību apustulim Pāvilam. Veidojot Bībeles vēsts kopsavilkumu Vēstules romiešiem 1.–4.nodaļā, viņš raugās atpakaļ pagātnē līdz pat Ābrahāmam, lai parādītu, ka Dieva pestīšanas plāns jau kopš vēstures iesākuma vienmēr ir bijusi taisnošana. Ķēniņš Dāvids psalmos dzied par Dieva dāvāto taisnošanu, te īpaši pieminams 32.psalmā (Ps.32:1-2). Jesaja skaidri un nepārprotami runā par Jēzu, īpaši Jesajas 53.nodaļā, un norāda uz Viņu kā uz to, kurš “palīdzēs daudziem iegūt taisnību” (Jes.53:11). Habakuks pasludina, ka “taisnais dzīvos [jeb tiks attaisnots] savas.. ticības dēļ” (Hab.2:4). Tāpat citi Vecās Derības pravieši liecina par Dieva mīlestības darbu – taisnošanu (Rom.3:21); sk., piemēram, Cah.3:1-5.

Jēzus, paziņojot, ka muitnieks “nogāja savā mājā attaisnots” (Lk.18:14), nostiprina Vecās Derības izpratni par taisnošanu. Kaut arī Jēzus vārdu “attaisnots” lieto tikai vienu reizi, tas, ka Dievs grēcinieku pasludina par taisnu uzreiz, nevis ilgstoša procesa rezultātā, nemainīgi paliek viena no Jēzus mācības pamatatziņām, jo īpaši tad, kad Jēzus māca par debesu valstību.

Un, ja kāds jums jautā, kāda ir galvenā mācība Bībelē, sakiet, ka tā ir taisnošana – tas, ka Dievs Kristū attaisno bezdievīgo (Rom.4:5). Stāstiet viņam, ka Kristū, neraugoties uz cilvēka grēkiem un kļūmēm, Dievs vēlas, lai arī jūsu draugi stātos Viņa priekšā attaisnoti. Par grēcinieku Viņš pasludina – “nevainīgs” un dara viņu brīvu. Kā lai jūs pasludināt šo labo vēsti saviem draugiem? Izmantojiet dažus no šajā lappusē attēlotajiem cilvēkiem kā piemērus mācībai par taisnošanu. Pēc tam pievērsieties Vēstules romiešiem 1., 2., 3. un 4.nodaļai. Un pēc tam dziediet un līksmojiet par to, ka Dievs mums atklājis jaunu taisnību, kas stājas mūsu bezcerīgās paštaisnības vietā (Rom.3:21).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.