51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?Tu redzi arhīvu par pret pasaules maldiem

Atslābsti, draugs!

Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neiz­bīstas! [Jņ.14:27]

Atslābsti, draugs

Lasīt tālāk »Par Mārtiņa Lutera Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojumu

“Vēstule galatiešiem ir mana vēstulīte, ar kuru esmu salaulājies, tā ir mana Kate fon Bora.”

Tik mīļi Luters runā par Vēstuli galatiešiem, par kuru pirmoreiz viņš noturēja priekšlasījumus 1516.– 1517. gadā un otro reizi – no 1531. gada 2. jūlija līdz 12. decembrim.

Par Mārtiņa Lutera Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojumu

Lasīt tālāk »


Mīlestība pret visiem

Vēl Tas Kungs ir sacījis: “Tādēļ, ka šī tauta Man tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis, un viņu bijība Manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraža, tad Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un neparastā veidā, tā, ka viņas gudro gudrība būs apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots.” (Jes.29:13-14)

Mīlestība pret visiem

Lasīt tālāk »


Izvairīties no laika gara

Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis, Savā cilvēciskā miesā izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties Viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. [Kol.1:21-23]

Izvairīties no laika gara

Lasīt tālāk »


Svētie Raksti apgaismo sirdis

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (Ps.19:8-9)

Svētie Raksti apgaismo sirdis

Lasīt tālāk »