118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?Tu redzi arhīvu par Par desmit baušļiem

Ticību uzņemt sirdī un mācīties no galvas

“.. kad nu viņi labi zina tekstu, tad māci tiem ari pareizo izpratni, tai viņi saprastu, ko tas nozīmē..”

ticību uzņemt sirdī un mācīties no galvas

Lasīt tālāk »Ko Dievs saka par desmit baušļiem?

Ap­ko­po­jot des­mit bauš­ļos ie­tver­to mā­cī­bu, Mār­tiņš Lu­ters rak­sta:

“Tā nu mums ir des­mit bauš­ļi kā die­viš­ķās mā­cī­bas kop­sa­vil­kums – par to, kas mums jā­da­ra, lai vi­sa mū­su dzī­ve pa­tik­tu Die­vam. Tas ir īs­tais avots, no ku­ra ir jā­iz­plūst, un ka­nāls, caur ku­ru ir jā­plūst vi­siem la­biem dar­biem. Ār­pus des­mit bauš­ļiem ne­viens darbs vai rī­cī­ba ne­var būt la­ba, ne arī pa­tikt Die­vam, lai arī cik liels un vēr­tīgs tas bū­tu pa­sau­les priek­šā.”

Ko Dievs saka par desmit baušļiem?

Lasīt tālāk »