255. Kas ir lūgšana?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Mārtiņš Hemnics

Aicinājums kalpošanas amatā

Runājot par šāda aicinājuma nepieciešamību, Augsburgas ticības apliecība pasludina:

“Nevienam baznīcā nav atļauts publiski (atklāti, oficiāli) mācīt un sakramentus pārvaldīt, kā tikai pēc iedibinātās kārtības likumīgi aicinātajiem.”

To, kas ir domāts ar mācītāja aicinājumu, Hollacs paskaidro šādi:

“Ar dievišķo aicinājumu mēs šeit saprotam kādas atbilstošas personas iecelšanu baznīcas kalpošanas amatā, piešķirot viņam tiesības publiski mācīt, pārvaldīt sakramentus un īstenot baznīcas disciplīnu, kuru ir noteicis vai nu pats Dievs vai nu personīgi vai ar cilvēku starpniecību”.

Lasīt tālāk »Ko Dievs saka par desmit baušļiem?

Ap­ko­po­jot des­mit bauš­ļos ie­tver­to mā­cī­bu, Mār­tiņš Lu­ters rak­sta:

“Tā nu mums ir des­mit bauš­ļi kā die­viš­ķās mā­cī­bas kop­sa­vil­kums – par to, kas mums jā­da­ra, lai vi­sa mū­su dzī­ve pa­tik­tu Die­vam. Tas ir īs­tais avots, no ku­ra ir jā­iz­plūst, un ka­nāls, caur ku­ru ir jā­plūst vi­siem la­biem dar­biem. Ār­pus des­mit bauš­ļiem ne­viens darbs vai rī­cī­ba ne­var būt la­ba, ne arī pa­tikt Die­vam, lai arī cik liels un vēr­tīgs tas bū­tu pa­sau­les priek­šā.”

Ko Dievs saka par desmit baušļiem?

Lasīt tālāk »


Jaunais ekumēnisms – pasaules reliģiju apvienošana

Tas, ka patiesība ir dota viena, vienreiz un pār visām reizēm, tātad pāvestam ir sveša lieta, saka Dormans. Ideja par “sliekšņiem,” kam pastāvīgi ir jāiet pāri, pieļauj virkni “jaunu definīciju.”

Lasīt tālāk »


« 1  2