184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par mācība par Svētajiem Rakstiem

Iepazīstināti paši ar savu dzīves gājumu

Nav jāpierāda Dieva palīdzība un klātbūtne mūsu dzīvēs, jo Jēzus Kristus dzīve ir labākais Dieva klātbūtnes un palīdzības pierādījums. Tiešām, tiešām mums daudz būtiskāk ir zināt to, ko Dievs darīja iekš Israēla un ko Viņš paveicis iekš sava dēla Jēzus Kristus, neba lūkot izdibināt Dieva plānus ‘manai šodienai’.

Iepazīstināti paši ar savu dzīves gājumu

Lasīt tālāk »Neapgāžama realitāte

Kas apliecina Svēto Rakstu dievišķo izcelsmi un kristīgās ticības patiesumu?

Lasīt tālāk »


Svētie Raksti – Dieva vārds

Atšķirībā no visām citām pasaules grāmatām, Svētie Raksti ir Dieva vārds. Gluži kā Platona raksti ir Platona vārdi un Cicerona raksti ir Cicerona vārdi, tāpat arī Jaunās un Vecās Derības Raksti, kurus pravieši un apustuļi sarakstīja, būdami Dieva iedesmoti, no sākuma līdz beigām ir paša Dieva vārdi. Tā nav kāda “dogmatiska konstrukcija”, kā to apgalvo teologi racionālisti, bet tā ir paša Dieva sniegta liecība. Tādējādi kristieši apliecina, ka Dieva vārds Bībelē ir nevis vienīgi iekļauts, bet gan ka tā ir Dieva vārds, proti, “Svētie Raksti un Dieva vārds ir sinonīmi termini.”

Lasīt tālāk »


Svētie Raksti – vienīgais ticības avots un norma

Kristīgā Baznīca ir daudz vecāka par Svētajiem Rakstiem, proti, tā pastāvēja vēl ilgi pirms tam, kad Dievs bija devis cilvēkiem savu rakstīto vārdu; jo līdz Mozus laikam Dievs aicināja un uzturēja savu Baznīcu ar mutvārdu mācības palīdzību. Kristīgā Baznīca radās tūdaļ pēc grēkā krišanas, kad Dievs pasludināja grēkā kritušajai cilvēcei pestīšanu ticībā sievas dzimumam, kuram bija jāsagrauj velna darbi; un Ādams un Ieva, pilni grēku nožēlas, ticēja Protevangelium (1.Moz.3:15). Šo sava vārda mutiskās pasludināšanas metodi Dievs saglabāja līdz pat tam laikam, kad Viņš izsauca Israēlu no Ēģiptes un padarīja to par savu izredzēto tautu jeb savu Baznīcu (1.Moz.4:26; 13:4; 20:4; Ap.d.10:43; 2.Moz.17:14; 24:4,7 utt.).

Lasīt tālāk »


Bībeles inspirētība

Svētie Raksti ne tikai apstiprina faktu, ka tie ir Dieva vārds: tie paskaidro arī īpatnējo veidu, kādā Dievs ir devis savu vārdu cilvēkiem. Tie skaidri māca, ka Dieva vārds tika inspirēts jeb iedvests konkrētos svētos vīros, kurus Dievs bija aicinājis kļūt par oficiālajiem Viņa svētās Grāmatas autoriem, tā kā “visi Raksti ir Dieva iedvesmoti” (2.Tim.3:16). Attiecībā uz Bībeles svētajiem rakstniekiem, Raksti uzsver: “Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā” (2.Pēt.1:21). Tā kā Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā, viņi, acīmredzot, rakstīja nevis paši savus vārdus, bet gan tos, kurus viņu prātos iedvesa pats Dievs. Šo patiesību nepārprotami māca Sv. Pāvils, jo viņš raksta: “To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami” (1.Kor.2:13). Tas pats apustulis arī pasludina, ka viņā ir runājis Kristus (2.Kor.13:3), bet par saviem rakstu darbiem viņš saka, ka tie ir “Tā Kunga pavēle” (1.Kor.14:37). Tādēļ praviešu un apustuļu raksti ir Dieva vārds; viņi tika dievišķā veidā inspirēti, lai sarakstītu Bībelē iekļautās grāmatas.

Bībeles inspirētība

Lasīt tālāk »


 1  2 »