290. Kādēļ mēs lūdzam: "Atpestī mūs no ļauna"?Tu redzi arhīvu par kristīgā ticība

Atgādini manu misiju

Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. (Jņ.17:18-19)

Lasīt tālāk »Šis grēks nav piedodams

Patiesi Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo. Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. (Mk.3:28-29)

Lasīt tālāk »


Ko nozīmē liela ticība?

Bet virsnieks atbildēja un sacīja: “Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā pajumtē; saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels.”.. Kad Jēzus to dzirdēja, Viņš brīnījās un sacīja tiem, kas Viņam sekoja: “Patiesi Es jums saku: ne pie viena Israēlā Es tādu ticību neesmu atradis.” (Mt.8:8, 10)

Lasīt tālāk »


Briti par Svētajiem Rakstiem

Pēdējie aptauju dati, kuri veikti Lielbritānijā, liecina ka pēdējo desmit gadu laikā to cilvēku, kuri sevi uzskata par kristiešiem, skaits samazinājies par 15 %, taču viņu īpašā attieksme pret Bībeli ir saglabājusies.

Lasīt tālāk »


Ticība un dievbijība

Pareizas kristieša attiecības gan ar Dievu, gan apkārtējiem cilvēkiem skaidri aprakstītas desmit baušļos (2.Moz.20:1-17).

“Tā nu mums ir desmit baušļi kā dievišķās mācības paraugs par to, kas mums jādara, lai visa mūsu dzīve patiktu Dievam. Tas ir īstais avots un kanāls, no kura un kurā jārodas un jāplūst visam, ko vien var saukt par labu darbu, tā ka ārpus baušļiem neviens darbs vai rīcība nevar būt laba, ne arī patikt Dievam, lai arī cik liels un vērtīgs tas nebūtu pasaules priekšā.”

Ticība un dievbijība

Lasīt tālāk »