230. Kas ir Baznīca?Tu redzi arhīvu par Kristīgā dogmatika

Kristības nepieciešamība

Lai arī Kristība nav adiafora, bet gan dievišķs iestādījums un pavēle, mēs nedrīkstam to uzskatīt par absolūti nepieciešamu tādā nozīmē, it kā grēku piedošanu un pestīšanu nevarētu iegūt neviens, kurš nav saņēmis šo sakramentu. “Kristības nepieciešamība nav absolūta.” Tas ir tādēļ, ka jau Evaņģēlija sludināšana piedāvā dievišķo žēlastību, dzīvību un pestīšanu tik pilnīgā un perfektā veidā, ka ikviens, kurš tic tā apsolījumiem, iemanto visas garīgās svētības.

Kristības nepieciešamība

Lasīt tālāk »Kristus otrā atnākšana

Svētie Raksti nepārprotami apliecina, ka Tēva noliktā stundā (Ap.d.1:7; Jņ.5:28-29) Kristus, Dievcilvēks (Mt.25:31), redzamā veidā (Ap.d.1:9-11) vienlaicīgi parādīsies visiem cilvēkiem (Mt.24:27-30; 1.Tes.5:2) dievišķā godībā, savu eņģeļu pavadīts (Mt.25:31; 1.Tes.4:16; Mt.13:41-42), lai tiesātu “visas tautas” (Mt.25:32), gan dzīvos, gan mirušos, pēdējos pēc viņu augšāmcelšanās (1.Kor.15:51; Dan.12:2; Jņ.5:28-29), lai mestu ļaundarus mūžīgās elles liesmās (Mt.25:46) un vestu svētos mūžīgā godībā (Ebr.9:28), lai karojošā Baznīca mūžībā kļūtu par triumfējošo Baznīcu.

Kristus otrā atnākšana

Lasīt tālāk »


Kristīgās baznīcas raksturīgākās iezīmes

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, tieši tādēļ, ka kristīgā Baznīca ir visu patiesi ticīgo kopiena, tai ir raksturīgas vairākas nepārprotamas iezīmes.

Kristīgās baznīcas raksturīgākās iezīmes

Lasīt tālāk »


Kristietība kā absolūta reliģija

Kristīgā reliģija ir absolūtā reliģija jo tā ir absolūti pilnīga, tai nav nepieciešama nedz uzlabošana, nedz attīstība un tas arī nav iespējams. Tā ir Dieva dota (θεόσδοτος) un tādēļ ir tieši tāda, kādu Dievs ir paredzējis, lai tā spētu veikt savas funkcijas – glābt grēciniekus. Sakot, ka kristīgā reliģija ir pilnīga vai absolūta, mēs negrasāmies apgalvot, ka tā ir “loģiski noslēgts veselums” (ein logisch vollkommenes Ganzes) jeb loģiski noslēgta un pilnīga sistēma, kurā nav iztrūkstošo posmu. Kristīgās zināšanas, kā mums to norāda apustulis Pāvils, attiecinot to arī uz sevīm, ir vienīgi fragmentāras. “Tagad es atzīstu tik pa daļai.” [1.Kor.13:12] Tas, ko kristietība no atklāsmes zina par dievišķo gudrību, ir vienīgi daļa no neizzināmajām Dieva zināšanām.

Lasīt tālāk »


Kristus un antikrists

Daudzi aizstāj Rakstus ar Baznīcu, it īpaši – ar baznīcu koncilu, sinožu, pāvestu utt. lēmumiem. Tomēr, saskaņā Svētajiem Rakstiem, kristīgajai Baznīcai nav nekādas autoritātes mācīt citas mācības, nekā tās, kuras viņas dievišķais Kungs Jēzus Kristus ir izklāstījis savu praviešu un apustuļu darbos. [Mt.23:8-10; Mt.28:20; Jņ.17:20; Ef.2:20; 1.Pēt.1:10-12] Tādējādi Baznīca nevar tikt uzskatīta par ticības tiesnesi, bet, saskaņā ar tās Kunga gribu, tai līdz pat laiku beigām ir jāfunkcionē vienīgi kā Dieva vārda vēstnesim un sludinātājam. [Jņ.8:31-32]

Kristus un antikrists

Lasīt tālāk »