122. Kāds ir Dieva bargā drauda mērķis?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Klauss Harmss

Inkarnācija un reālā klātbūtne luteriskajā un reformēto konfesijās

Uz jautājumu, kādēļ Bībele izprotama vienīgi, pamatojoties Evaņģēlijā, esam iepriekš atbildējuši: Kristus ir visu Svēto Rakstu patiesais saturs. Par Viņu kā gaidāmo un kā atnākušo pasaules Pestītāju dod liecību Vecās un Jaunās Derības praviešu un apustuļu pasludinājums. Lai ko citu mēs saskatītu Kristū – pravieti un ķēniņu, jaunās bauslības pasludinātāju, visas radības Kungu un nākotnes pasaules valdnieku, tomēr Kristus būtība ir tā, ka Viņš ir Pestītājs, kas nesis pasaules grēkus un samierinājis mūs ar Dievu. Tas, ka Viņš nesis šos grēkus un ka Viņš grēkus piedod tas arī ir Kristus “īpašais darbs” Bet tas nozīmē, ka visas Bībeles izpratnes pamatā ir inkarnācijas brīnums; jo pasaules Pestītājs ir Tēva mūžīgais Dēls, “kas par mums, cilvēkiem, un mūsu pestīšanas labā no debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu no jaunavas Marijas, un Cilvēks tapis.”

inkarnācija un reālā klātbūtne luteriskajā un reformēto konfesijās

Lasīt tālāk »Klausa Harmsa 1817.gada 95 tēzes

Ik gadus Reformācijas svētkos der pārlasīt gan Luteriskās ticības apliecības, gan Mārtiņa Lutera 1517.gada 95 tēzes.

Lasīt tālāk »


Ko saukt par luterisku?

Grāmatas “Kas ir luterisms?” pirmais izdevums tika sagatavots 1934.gada vasarā vienlaikus ar Vilhelma Hiesela “Kas ir reformēts?”. Tas notika saskaņā ar mūsu izdevēja vēlēšanos publicēt šādu teoloģiski pamatotu, tomēr vienlaikus arī izglītotiem neteologiem pieejamu veco konfesionālo jēdzienu skaidrojumu. To, ka ikviens no minētajiem rakstiem bija savā ziņā sasniedzis mērķi, apliecināja laipnā attieksme, ar kādu tie tika uzņemti. Tomēr kopš tā laika ir kļuvis redzams, cik savstarpēji saistīti ir jautājumi, uz kuriem meklējam atbildi šajā rakstā, un lielā cīņa par baznīcas nākotni, kura notiek mūsdienās. Nav nejaušība, ka Vācijā šī cīņa izvērtusies par konfesiju cīņu – īstu ticības apliecību cīņu.

Lasīt tālāk »


Augsburgas ticības apliecība: Par iedzimto grēku

Baznīca māca, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku, tas ir bez dievbijības, bez paļāvības uz Dievu un ar ļaunu iekāri, un ka šī sērga jeb iedzimtā grēka vaina patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ieved mūžīgā nāvē tos, kuri neatdzimst caur Kristību un Svēto Garu.

Baznīca nosoda pelagiāņus un citus, kas noliedz, ka iedzimtā vaina ir grēks, tādējādi mazina Kristus nopelna un Viņa pestīšanas darba godu, apgalvodami, ka cilvēks var tapt taisnots Dieva priekšā pats ar savu spēku un prātu. (Augsburgas ticības apliecības 2.artikuls)

Lasīt tālāk »


Meditācija Kristus ciešanu dzīlēs

Kad pirmo reizi Eiropas baznīcās un klosteros tika izprastas krusta ciešanas, kristīgās pasaules iekšējā dzīvē notika kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs. Šīs izmaiņas ir saskatāmas krustā sistā attēlojumos, kur Viņš vairs nestāv kā uzvarētājs pie krusta koka, bet gan karājas pie tā, ciešot un vēlāk pat lokoties agonijā, un mirstot.

Kristus ciešanu dziļums

Lasīt tālāk »


 1  2 »