284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?Tu redzi arhīvu par evaņģēlija ietekme

Kristus ir uzmodināts no miroņiem!

Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa ieejas?” Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau novelts. Bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās.

Lasīt tālāk »Mācīties un mācīt

Mēs apzināmies, ka vārdi “mācīt” un “mācīties” tieši latviešu valodā caurvij un nosaka visu, kas piederas pie Jēzus Kristus draudzes un pie tā, kas darāms kalpotājam draudzē. Proti, pats Kristus ir “mācītājs”, kristieši ir “mācekļi”. Tāpēc arī draudzes kalpotājs saucas par “mācītāju”.

Lasīt tālāk »


Vai patiešām tiesa?

Bet viņš tiem sacīja: “Jesaja labi par jums, liekuļiem, ir pravietojis, rakstīdams: šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. Dieva bausli atmetuši, jūs ievērojat cilvēku paražas.” [Mk.7:6-8]

Vai patiešām tiesa

Lasīt tālāk »


Meklēt apslēpto

“Ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts.” [Ebr.9:8]

Meklēt apslēpto

Lasīt tālāk »


Kristieša spējas un uzdevumi

… jūs esat liecinieki tam visam (Lk.24:48) … jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam (Ap.d.1:8) … jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība (Lk.21:31). … kad jūs visu šo redzēsit notiekam (Mk.13:29), …eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai (Mk.16:15)!

Lasīt tālāk »