159. Kādi ir ļaunie eņģeli?Tu redzi arhīvu par Dieva bauslība

Gods Dievam, solis nostaigāts!

“Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs! Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. [..] Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos!” [Ps.84:2-8, 11]

Gods Dievam, solis nostaigāts!

Lasīt tālāk »Dieva prasības

“Runā uz visu Israēla bērnu draudzi un saki viņiem: topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” [3.Moz.19:2]

Dieva prasības

Lasīt tālāk »


Dzimumloceklis pēc izvēles un formas

Dārzniecībā un augkopībā mēs zinām, ka labai ražai ļoti no svara ir pareiza šķirnes izvēle, sēklas kvalitāte un labvēlīgs mikroklimats (augšanas apstākļi). Dzīvnieku pasaulē mēs novērojam, ka tie spēcīgākie tēviņi allaž dabūn tās graciozākās mātītes. Arī cilvēku sabiedrības uzturēšanas svarīgs faktors ir dzimstības jautājums, kas cieši saistīts ar pārošanos. Kādi varētu būt tie kritēriji pēc kuriem jauni puiši/ jaunas meitas uzsāk piemērota dzīves biedra meklējumus?

Lasīt tālāk »


Svētīt vai svinēt?

Kāpēc nekad nedz brīvā dabā, nedz zooloģiskajā dārzā nav novērots, ka pērtiķi pielūgtu Dievu? Pērtiķi nepulcējas uz dievkalpojumiem un nepielūdz Dievu tāpēc, ka Dievs Savu Bauslību ir rakstījis tikai cilvēku sirdīs (5. Moz. 6:6–7). Tieši tāpēc, ka Bauslība ir ierakstīta cilvēku sirdīs, ikvienam cilvēkam ir kaut vai miglaina nojauta, ka ir jāpielūdz kāds dievs.

Svētīt vai svinēt?

Lasīt tālāk »


Svētais Gars pārliecina par grēku

Universitātes psihiatriskajā klīnikā Austrijā 2001.gadā tika veikts pētījums, vai vainas apziņa ir universāla, vai arī tā raksturīga tikai noteiktai kultūrai. Veicot šos pētījumus kopā ar Pakistānas mediķiem, austriešu zinātnieki apsekoja 100 pakistāniešus un 100 austriešus, kuriem bija klīniskā depresija. Pētījumi parādīja, ka neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai kāda cita faktora cilvēki abās kultūrās izjūt vainu par savu nodarījumu.

Svētais Gars pārliecina par grēku

Lasīt tālāk »