5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par De Baptismo

Dievišķais kristības iestādījums

Kristība nav tikai vienkāršs Baznīcas rituāls, bet gan dievišķs iestādījums, kurš būs spēkā līdz pat pasaules galam un kurš ir jāievēro visiem kristiešiem (Mk.16:15-16; Mt.28:19-20). Pavēli kristīt Kristus ir izteicis tikpat nepārprotami, kā pavēli sludināt Evaņģēliju, un šo faktu ir atbilstoši novērtējuši Viņa apustuļi (Ap.d.2:38; 10:48).

Dievišķais kristības iestādījums

Lasīt tālāk »Kas padara kristību par sakramentu

Lai Kristību varētu uzskatīt par spēkā esošu, tajā ir jābūt klātesošam ūdenim, jo ūdens un tā pielietošana ir būtiska šī svētā iestādījuma sastāvdaļa. Taču ūdens vien nepadara Kristību par sakramentu.

kas padara kristību par sakramentu

Lasīt tālāk »


Kristība kā patiess žēlastības līdzeklis

Kristība, saskaņā ar Rakstiem, nav vienīgi kāda ceremonija vai Baznīcas rituāls, bet gan patiess žēlastības līdzeklis (ūdens, kas ietverts dievišķā pavēlē un ar Dieva Vārdu apzīmogots [iezīmēts]), ar kura starpniecību Dievs piedāvā un sniedz cilvēkiem Kristus nopelnus, kurus pasaulei nodrošinājusi Viņa vietnieciskā gandarīšana [Ap.d.2:38].

Kristība kā patiess žēlastības līdzeklis

Lasīt tālāk »


Kristības lietošana

Ja Svētais Vakarēdiens ticīgajam ir jālieto bieži (1.Kor.11:26), Rakstos nekur nav teikts, ka viens un tas pats cilvēks būtu vairāk kā vienu reizi jākristī. Gluži otrādi, vienreiz izdarītai Kristībai ir jāmierina un jāuzmundrina ticīgais visu mūžu (1.Pēt.3:21; Gal.3:26-27; Rom.6:3 un turpm.).

Kristības lietošana

Lasīt tālāk »


Kristāmie

Svētie Raksti māca, ka ir jākristī gan pieaugušie, gan bērni. Runājot par pieaugušajiem, Raksti skaidri norāda, ka ir jākristī vienīgi tie, kuri tic Kristum un apliecina Viņu (Ap.d.2:41; 8:36-38). Bērni ir jākristī, ja to vēlas vai nu viņu vecāki, vai aizbildņi (Mk.10:13-16). Luteriskā baznīca allaž ir nosodījusi katoļu praktizētās slepenās Kristības, par kurām netiek informēti vacāki un kuras neatbilst Rakstu normām. Tādēļ mēs kristām vienīgi tādus bērnus, kurus vēlas kristīt viņu vecāki vai aizbildņi.

kristāmie

Lasīt tālāk »


 1  2 »