349. Kāda ēšana un dzeršana notiek Svētajā Vakarēdienā?


Svētais Gars ir patiess Dievs

Kas apliecina to, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?

Svētais Gars ir patiess Dievs


To, ka Svētais Gars ir patiess Dievs, apliecina sekojošais:

 • viennozīmīga liecība Svētajos Rakstos, kur Svētais Gars bez ierobežojuma ir saukts par Kungu (JAHVE) un Dievu.

  Tad Pēteris sacīja: “Hananja, kādēļ sātans ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji Svētajam Garam un piesavinājies daļu no zemes gabala vērtības? Vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi, un, kad tu to pārdevi, vai nauda nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam.” [Ap.d.5:3-4]

  Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki. [2.Pēt.1:21]

  Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva Gars jūsos mājo? [1.Kor.3:16]

  Un es dzirdēju Kungu sakām: “Kuru lai es sūtu? Kurš ies un runās par mums?” Tad teicu:”Es te, sūti mani!” Un viņš teica: “Ej un tā saki tautai: dzirdēt jūs dzirdat, bet nesaprotat, redzēt jūs redzat, bet nesajēdzat! [Jes.6:8-9]

 • Svētajam Garam piemīt būtiskākās Dieva īpašības:
  • visuresamība Kurp man doties prom no tava Gara,

   Kurp no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tur esi tu,
   ja šeolā klāšu sev gultu – redzi, tu! Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur tava roka vadītu mani, turētu mani tava labā roka! Ja es teiktu:lai tumsa grābj mani, lai par nakti top gaisma ap mani! – pat tumsa tev netumšo un nakts gaismo kā diena – kas tev tumsa, kas gaisma!? [Ps.139:7-12]

  • visuzināšana

   Bet mums Dievs to atklājis caur savu Garu, jo Gars izdibina visu, arī Dieva dziļumus. [1.Kor.2:10]

  • visuvarenība

   To visu dara tas pats Gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. [1.Kor.12:11]

 • Viņš neizsakāmā veidā iziet no Tēva un Dēla mūžībā Kad nāks

  Aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kurš no Tēva iziet, – viņš liecinās par mani. [Jņ.15:26]

  Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava Dēla Garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc:Aba! Tēvs! [Gal.4:6]

 • Viņš ir tādas pašas būtības kā Tēvs un Dēls

  Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. [1.Jņ.5:5]

 • Viņa paša spēkā ir veikt patiesi dievišķus darbus:
  • radīšanu

   Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. [1.Moz.1:2]

   Caur Kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. [Ps.33:6]

  • visas esamības uzturēšanu

   Dieva Gars radīja mani, Visuvarenā dvaša dzīvina mani. [Ij.33:4]

  • nākošo lietu pasludināšanu

   Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki. [2.Pēt.1:21]

  • brīnumu veikšanu

   Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Dieva Garu, tad Dieva valstība jau ir atnākusi pie jums. [Mt.12:28]

  • atdzimšanu

   Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku:tas, kurš nepiedzimst no ūdens un Gara, nevar ieiet Dieva valstībā! [Jņ.3:5]

  • atjaunošanu

   Tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām, bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos Svētajā Garā. [Tit.3:5]

  • pamudinājumu uz lūgšanu

   Kuri nogājuši lūdza Dievu par viņiem, lai viņi saņemtu Svēto Garu, bet Kunga eņģelis uzrunāja Filipu, sacīdams: “Celies un ej uz dienvidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzālemes uz Gazu; tur ir tuksnesis.” [Rom.8:15, 26]

 • Viņam tiek izrādīta dievišķa pagodināšana

  Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. [Mt.28:19]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.