56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?


Svētais Gars ir mums devis Dieva vārdu

Dievs ir mums atklājies radīšanā un mūsu sirdsapziņā. Tomēr daudz skaidrākā veidā Viņš ir atklājis sevi tiem Israēla cilvēkiem, kuri tiek saukti par praviešiem.

Svētais Gars ir mums devis Dieva vārdu un darbojas saskaņā ar šo vārdu


To lielākais uzdevums bija nodot tālāk viņu tautai apsolījumu par Mesiju Pestītāju un sagatavot pasauli Viņa atnākšanai.

Kad Kristus atnāca, Viņš teica par sevi tos vārdus, kurus pravieši bija sacījuši par Mesiju. Tādējādi Viņš uzskatāmā veidā saistīja sevi ar Veco Derību (Lk.4:16-21; Jņ.4:25-26). Bet Kristum ir arī skaidra saistība ar nākotni.

Viņš pulcināja sev apkārt sekotāju grupu, kurai pavēlēja doties pa visu pasauli un darīt par mācekļiem visas tautas, tās kristot un mācot (Mt.28:18-20). Neskatoties uz šo pavēli, Viņš neatstāja saviem mācekļiem nevienu pašu rakstītu vārdu, vienīgi pavēlēja viņiem Svētā Gara vadībā piepildīt visu, ko bija tiem licis.

Viņš solīja, ka Svētais Gars tos visā apgaismos un novedīs viņus, un arī mūs, pie patiesības (Jņ.14:25-26; Jņ.16:12-15; Jņ.20:30-31).

Tādējādi Jēzus ir darījis zināmu, ka apustuļu raksti ir Viņa patiesā atklāsme, un ka Viņš ir arī licis saviem apustuļiem sniegt mums mācību, kura ir nepieciešama visos laikos, līdz pat pasaules galam (Lk.24:25-27; Lk.10:16; Ap.d.1:1-3).

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.