129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?


Slepkavot dažādos veidos

Kāda ir vārda “slepkavot” nozīme bauslī “Tev nebūs noslepkavot”?

slepkavot olas

“Slepkavot” nozīmē, ka mēs sava tuvākā dzīvību aizskaram – izraisām daždas vainas vai pārnodarījumus viņa veselībai un viņa miesiskajai labklājībai:

  • ar mūsu iekšējām tieksmēm – ar dusmām, naidu, skaudību, atriebības alkām, vai
  • ar savu ārējo izturēšanos – ļaunām grimasēm, vai
  • ar apsaukāšanu vai citādu mutisku gānīšanos, vai arī
  • caur kādu ārēju iedarbošanos.

Jūs esat dzirdējuši, ka tēvutēviem ir sacīts: nenogalini, un, kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku: ikviens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai; ikviens, kas uz savu brāli saka: nejēga, – nododams sinedrijam, bet, kas uz savu brāli saka: stulbais bezdievi, – tas nododams elles ugunīs. [Mt.5:21-22]

No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi. [Mt.15:19]

Ikviens, kas savu brāli nīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. [1.Jņ.3:15]

Nežēlojieties, brāļi, cits par citu, lai jūs netiktu tiesāti! Redzi, Tiesnesis jau stāv durvju priekšā. [Jēk.5:9]

Ēsavs ienīda Jēkabu tās svētības dēļ, ar ko tēvs viņu bija svētījis. Ēsavs teica savā sirdī: “Tuvojas mana tēva sēru dienas, tad es nokaušu savu brāli Jēkabu.” [1.Moz.27:41]

Bet Kainu un viņa upurdāvanu viņš neuzlūkoja, un Kains ļoti noskaitās un novērsa savu vaigu. [1.Moz.4:5]

Ejam izņirdzam viņu! [Jer.18:18]

Tas sūtīs no debesīm un glābs mani, nonievās tos, kas mani mīda. Dievs sūtīs žēlastību un patiesību! [Ps.57:4]

Kains teica savam brālim Ābelam: “Ejam uz lauka!” Un Kains cēlās pret Ābelu, savu brāli, un nokāva viņu. [1.Moz.4:8]

Dāvidam pastāstīja: “Ūrija nav aizgājis uz savām mājām!” Dāvids jautāja Ūrijam: “Vai tad tu neesi nupat no ceļa? Kādēļ tu neej mājās?” [2.Sam.11:10]

Kāpēc tu nicināji Kunga vārdus, darīdams to, kas man nepatīk? – Hetieti Ūriju tu nokāvi ar zobenu – viņa sievu tu ņēmi par sievu sev un pašu nogalēji ar amoniešu zobenu! [2.Sam.12:9]

Ja vērsis sabada vīru vai sievu līdz nāvei, tad to vērsi lai nomētā akmeņiem un tā gaļu lai neēd, bet vērša saimnieks ir bez vainas. Ja vērsis iepriekš ir badījies un tā saimnieks ir bijis brīdināts, bet nav ņēmis to vērā, un tas nogalē vīru vai sievu, tad vērsis lai tiek nomētāts akmeņiem un arī tā saimnieks lai mirst. [2.Moz.21:28-29]

Ja tu cel jaunu māju, tad uztaisi jumtam margas, neuzkrauj savai mājai asinsvainu, ja kāds no tā nokristu! [5.Moz.22:8]

Un, redzi, kāds no tiem, kas bija kopā ar Jēzu, sniedzās pēc zobena un, to izvilcis, cirta virspriestera kalpam un nocirta tam ausi. 52 Tad Jēzus tam sacīja:“Liec savu zobenu atpakaļ vietā, jo ikviens, kas zobenu pacels, no zobena ies bojā. [Mt.26:51-52]

Sauls teica savam ieroču nesējam:“Izvelc savu zobenu un nodur mani, ka nenāk šie neapgraizītie, nesašauj mani un neņirgājas par mani!” Bet viņa ieroču nesējs baidījās un negribēja to darīt. Tad Sauls ņēma zobenu un metās uz tā. [1.Sam.31:4]

Kad Ahītofels redzēja, ka netiek darīts pēc viņa padoma, viņš apsegloja ēzeli, cēlās un devās mājup uz savu pilsētu. Viņš nodeva rīkojumus savai saimei un pakārās, un bija beigts. Viņu apbedīja sava tēva kapā. [2.Sam.17:23]

Kad Zimrī redzēja, ka pilsēta ir ieņemta, viņš patvērās ķēniņa namā, aizdedzināja to un bija pagalam. 19 Tas notika viņa grēku dēļ, jo viņš bija darījis ļaunu Kunga acīs, staigādams Jārobāma ceļos un grēkodams, tā likdams grēkot arī Israēlam. [1.Ķēn.16:18-19]

Virspriesteri paņēma naudu un sacīja: “Nav atļauts to likt tempļa ziedojumu lādē, jo tā ir asins nauda.” [Mt.27:6]

Jo bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko nenožēlo, bet pasaulīgās bēdas ved nāvē. [2.Kor.7:10]

Kas gudro uz ļaunu, tam vārdā – viltusvērpējs! [Sal.pam.24:8]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.